Translate

sobota, 6 lutego 2016

Paweł Soroka  urodził się 3 września 1953 roku w pierwszej Stolicy Polski – w Gnieźnie. W 1972 roku jako prymus ukończył II Liceum Ogólnokształcące nr 15 w Gnieźnie i w tym samym roku został przyjęty bez egzaminu na nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1976 roku z wyróżnieniem ukończył ten kierunek na Uniwersytecie Warszawskim - specjalność stosunki międzynarodowe. W tym samym roku został przyjęty na studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów doktoranckich uczęszczał na seminarium doktorskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW prowadzone przez prof. dr hab. Józefa Kukułkę. W dniu 10 lipca 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW Paweł Soroka obronił pracę doktorską na temat: Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”. Praca ta została opublikowana  w 1987 roku przez Uniwersytet Warszawski.
W latach 1975-1980 działał w studenckim ruchu literackim pod patronatem SZSP/ZSP, m.in. był przewodniczącym Studenckiego Centrum Literackiego „Gremium”. W latach 1980-1992  poświęcił się niemal wyłącznie sprawom kultury, animując ruch kulturalny w środowiskach robotniczych. Organizował w całym kraju samodzielne, posiadające osobowość prawną, ogniwa terenowe i zakładowe Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury. W 1981 roku został powołany na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego ogólnopolskiego dwutygodnika „Twórczość Robotników”, którego był współtwórcą. W latach 1984-1990 był członkiem Narodowej Rady Kultury. Wspierał także działalność Wojskowych Kół Literackich. W II połowie lat osiemdziesiątych był stałym współpracownikiem „Nike”- miesięcznika społeczno-literackiego „Żołnierza Polskiego”. Również w II połowie lat osiemdziesiątych w ruchu Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury – obok twórczości artystycznej - wyłonił się nurt promujący kulturę pracy i upodmiotowienie pracowników. Wśród twórców tego ruchu narodziła się idea tworzenia grup partnerskich - samorządnych  samodzielnych brygad, będących przejawem demokracji przemysłowej. Paweł Soroka zaangażował się w animowanie oddolnego ruchu grup partnerskich w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i publikował opracowania i artykuły poświęcone tym zagadnieniom.
Po rozpoczęciu w naszym kraju transformacji systemowej, przy redakcji czasopisma „Własnym Głosem” (od 1990 roku kontynuującego działalność pisma „Twórczość Robotników” por.  www.wlasnymglosem.pl), którego do dziś Paweł Soroka  jest społecznym redaktorem naczelnym, w 1990 roku powstał Klub Menedżerów i Pracowników na Rzecz Przekształceń Własnościowych ( Paweł Soroka był jego sekretarzem). Jedną z form działalności Klubu było organizowanie konferencji poświęconych przekształceniom własnościowym i polityce przemysłowej. Dwie z tych konferencji zostały zorganizowane w polskich zakładach zbrojeniowych i lotniczych – w WSK „PZL – Świdnik” i Warszawskich Zakładach Radiowych „RAWAR”, a trzecia – na Politechnice Warszawskiej. Na konferencji w RAWARZE, która odbyła się 27 maja 1992 roku, jej uczestnicy przyjęli uchwałę o powołaniu Polskiego Lobby Przemysłowego. W dniu 13 marca 1993 roku w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyło się  zebranie założycielskie Lobby, w trakcie którego Paweł Soroka wybrany został koordynatorem PLP. Funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ( www.plp.info.pl) jest organizacją nie związaną z żadną opcją polityczną - opartą na pracy społecznej - o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, artykułującą interesy i wyrażającą problemy strategicznych branż i dziedzin polskiej gospodarki. W jego pracach uczestniczą eksperci i prezesi niektórych przedsiębiorstw oraz różne związki zawodowe z wymienionych branż. W ramach PLP, wraz z innymi ekspertami, Paweł Soroka jest  współautorem licznych opinii i stanowisk, a także ekspertyz dotyczących polityki przemysłowej, przekształceń własnościowych i restrukturyzacji strategicznych branż i dziedzin polskiej gospodarki, w tym kompleksu wojskowo-przemysłowego, które przekazywane są najwyższym władzom w Polsce oraz opinii publicznej za pośrednictwem konferencji prasowych i portali internetowych. Są one publikowane od 1994 r. w rocznikach Polskiego Lobby Przemysłowego, których Paweł Soroka jest  współredaktorem.  
W 1991 roku Paweł Soroka zatrudniony został jako starszy specjalista w placówce edukacyjnej – Warszawskiej Szkole Zarządzania Sp. z o.o., która w grudniu 1992 roku przekształciła się w niepubliczną wyższą uczelnię: Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą ( jej założycielem była zasłużona dla Polski organizacja społeczna – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ). W uczelni tej w 1993 r. Paweł Soroka zatrudniony został na stanowisku adiunkta.  Po 13 latach wrócił zatem  do pracy w środowisku naukowym.
W latach 1999-2004 w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej Paweł Soroka piastował stanowisko prodziekana, a ponadto od 2000 roku do chwili obecnej ( trzecią kadencję) jestem członkiem jej Senatu. W Uczelni tej od 2004  roku jest kierownikiem studiów podyplomowych. Angażował się w prace badawczo-naukowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą, m.in. kierował przedsięwzięciem badawczym zleconym przez PFRON pt. ”Koncepcja i założenia systemu monitorowania problemów osób niepełnosprawnych w Polsce – I etap” i był sekretarzem zespołów badawczych realizujących dwa duże przedsięwzięcia badawcze: 1) „Zmiany w zachowaniach polskich firm i przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej” oraz 2)”Koncepcja i założenia metodyczno-organizacyjne niezależnej agencji monitorowania inicjatyw administracyjno-rządowych NAMIAR, związanych z procesem integracji Polski z Unią Europejską”. Ze względu na jego doświadczenia redaktorskie, kierownictwo uczelni powierzyło mu redakcję naukową książek i skryptów wydawanych przez Oficynę Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Paweł Soroka jest ponadto sekretarzem Zeszytów Naukowych WSZ-SW.
  Uchwałą Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Paweł Soroka uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk humanistycznych  w zakresie nauk o polityce na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego  Polski. Proces formułowania”( recenzenci: prof. dr hab. Michał Chorośnicki, prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. dr hab. Stanisław Koziej i prof. dr hab. Andrzej Antoszewski ). W latach 2008 - 2010 był profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Od października 2010 r. Paweł Soroka jest  profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK.
Paweł Soroka prowadził ponadto wykłady dla doktorantów  Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie oraz dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe,  prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań i artykułów naukowych.
Od 1989 roku Paweł Soroka jest przewodniczącym Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury ( www.rstk.bmino.pl). W 2001 roku przyjęto go w poczet członków Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Od tego roku Paweł Soroka jest wiceprzewodniczącym Oddziału Warszawskiego TNOiK. W 2003 roku został powołany w skład Krajowej Rady Lotnictwa a w 2012 roku został członkiem Rady Budowy Okrętów jako jeden z jej inicjatorów  Od 2005 roku należy do Towarzystwa Wiedzy Obronnej i jest członkiem Zarządu Głównego TWO oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego(od 2014 roku). Jest także członkiem Rady Programowej wydawanego przez TWO kwartalnika „Wiedza Obronna”, na łamach którego zamieszcza publikacje poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Jest również członkiem Rady Honorowej dwumiesięcznika „Nowy Obywatel”.
Był jednym z inicjatorów powołania w listopadzie 2003 roku Konwersatorium pn. „O lepszą Polskę”, nie związanego z partiami politycznymi, skupiającego niezależnych ekspertów. Koordynował jego prace, mające na celu opracowanie Raportu o stanie państwa i sposobach jego naprawy”. Raport został opublikowany w  czerwcu 2005 roku. Paweł Soroka wniósł wkład w opracowanie niektórych jego części i jego ostateczną redakcję.
W latach 2010 - 2011 koordynował prace tegoż Konwersatorium, zmierzające do opracowania raportu na temat globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Efektem tych prac jest wydany w 2011 r.  Raport. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”( pod redakcją Jerzego Horodeckiego i Pawła Soroki). Druga część tego Raportu ( pod redakcją Krzysztofa Mroczkowskiego i Pawła Soroki) została opublikowana w marcu 2013 roku. W roku 2012 był redaktorem naukowym opracowanego przez Zespół ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego Raportu pt. Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacjiPolski” ( opublikowanym w 2012 roku w roczniku Polskiego Lobby Przemysłowego).
Paweł Soroka uprawia również twórczość literacką. Jestem autorem czterech wydanych tomików poetyckich i dwóch  arkuszy poetyckich. Ponadto jego  wiersze opublikowane zostały w kilkunastu antologiach i almanachach oraz na łamach kilkudziesięciu czasopism. W 2000 roku został przyjęty do Związku Literatów Polskich. Natomiast w 1991 roku został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Jako dziennikarz jestem autorem kilkuset artykułów i tekstów publicystycznych opublikowanych na łamach różnych gazet i czasopism, zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych. W latach 1974-1976 był stałym współpracownikiem działu sportowego „Słowa Powszechnego”, w którym zamieszczał artykuły na temat sportu żużlowego. 
28 sierpnia 2003 roku otrzymał Honorowe Wyróżnienie BŁĘKITNE SKRZYDŁA przyznane przez Krajową Radę Lotnictwa i redakcję Magazynu Lotniczego "Skrzydlata Polska". W 2012 roku został laureatem Nagrody imienia Witolda Hulewiczaza całokształt pracy publicystyczno-literackiej oraz heroiczną obronę polskiego przemysłu. 3 grudnia 2016 r. Kapituła Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego przyznała mu naukową Nagrodę im. Oskara Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach zagadnień bezpieczeństwa narodowego Polski i za zasługi dla przemysłu zbrojeniowego.
Ponadto jest autorem kilkudziesięciu prac plastycznych, z których część została reprodukowana w jego tomie poezji pt. „Wyzwalanie wyobraźni. Wiersze najnowsze i wybrane”, wydanym w 2010 roku.
Posiada status osoby pokrzywdzonej, nadany przez Instytut Pamięci Narodowej w dniu 14.09.2005 r.(Zaświadczenie nr 5455/05 ).
Zainteresowania: wojskowość, lotnictwo, kolejnictwo, sport żużlowy ( w latach 70-tych opublikował kilkadziesiąt artykułów poświęconych temu sportowi), taniec (w miejscach publicznych - w kilku pałacach wielokrotnie tańczył "Bolero" Ravela zob. link powyżej po prawej, oraz Flamenco, Lambadę i na kanwie tańca Michaela Jacksona) i film. Paweł Soroka odbył m.in. lot myśliwcem ponaddźwiękowym Mig-29UB pilotowanym przez ppłk dypl. ( obecnie gen. brygady ) pil. Stefana Rutkowskiego, oraz motolotnią, rejs na Bałtyku w zanurzeniu okrętem podwodnym ORP Bielik”(podczas którego Paweł Soroka przeszedł w zanurzeniu chrzest morski i nadano mu imię Antares), oddał skok spadochronowy w tandemie z wysokości 4000 metrów, na torze wyścigowym w Ułężu przejechał 4 okrążenia w samochodzie wyścigowym KTM X-BOW z prędkością ponad 200  km/godz, a ponadto ok. ¼ linii kolejowych w Polsce przejechał w lokomotywie towarzysząc maszyniście. Poza tym zwiedził 4 kopalnie, w tym 3 kopalnie węgla kamiennego(dwie w Jastrzębiu Zdroju i kopalnię "Piast" w Bieruniu k. Tych) oraz kopalnię miedzi w Polkowicach k. Lubina.