Translate

AUTOREFERAT - Charakterystyka mojego dorobku naukowego, eksperckiego i organizacyjnego do 31 grudnia 2018 r.

  Prof. dr  hab. Paweł Soroka                                 Warszawa, 31 grudnia 2018 r.                                                                            

Uniwersytet Jana  Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych 


                                                  AUTOREFERAT

 Zawiera przedstawienie i charakterystykę mojego dorobku naukowego, eksperckiego i organizacyjnego do 31 grudnia 2018 r. - napisany w związku z moim wnioskiem o nadanie mi profesury tytularnej ( belwederskiej)


I. Osiągnięcia naukowe

W 1976 roku z wyróżnieniem ukończyłem nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim - specjalność stosunki międzynarodowe. Pracę magisterską pt. „Motywacje decyzji w stosunkach międzynarodowych”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Kukułka, obroniłem w 1976 roku z oceną bardzo dobrą.  W tym samym roku zostałem  przyjęty na studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyłem w 1979 roku. W czasie studiów doktoranckich uczęszczałem na seminarium doktorskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW prowadzone przez prof. dr hab. Józefa Kukułkę. W dniu 10 lipca 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW obroniłem pracę doktorską na temat: „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Kukułka, a recenzentami prof. dr hab. Remigiusz Bierzanek i prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz. Praca ta została wydana  w 1987 roku przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW i COM  SNP.

Po ukończeniu studiów doktoranckich w 1979 roku działałem w studenckim ruchu kulturalnym. W latach 1980-1991  poświęciłem się wyłącznie sprawom kultury, animując ruch kulturalny w  środowiskach studenckich  i  robotniczych. Z tego powodu w tym okresie nie uczestniczyłem w życiu naukowym. Organizowałem w całym kraju samodzielne, posiadające osobowość prawną, ogniwa terenowe i zakładowe Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury. W 1981 roku zostałem zastępcą redaktora naczelnego ogólnopolskiego dwutygodnika ruchu RSTK  „Twórczość Robotników”, którego byłem współtwórcą. Pracowałem w nim do 1989 roku. Po jego likwidacji przez rok byłem zatrudniony na etacie na stanowisku redaktora naczelnego pisma społeczno-kulturalnego „Własnym Głosem”, kontynującego działalność „Twórczości Robotników”. Redaktorem naczelnym czasopisma „Własnym Głosem” (www.wlasnymglosem.pl) jestem do dnia dzisiejszego, z tym, że od 1991 roku funkcję tę pełnię społecznie.

W 1991 roku po wieloletniej przerwie powróciłem do działalności naukowej i zostałem zatrudniony jako starszy specjalista w placówce edukacyjnej Warszawskiej Szkole Zarządzania Sp. z o.o., która w grudniu 1992 roku przekształciła się w niepubliczną wyższą uczelnię Warszawską Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą ( jej założycielem była zasłużona dla Polski, istniejąca od1925 roku, organizacja społeczna - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ). W uczelni tej w 1993 r. zatrudniony zostałem na stanowisku adiunkta.

  Uchwałą Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk humanistycznych  w zakresie nauk o polityce na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego  Polski. Proces formułowania” ( recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, prof. dr hab. Michał Chorośnicki,  prof. dr hab. Stanisław Koziej i prof. dr hab. Roman Kuźniar). W rozprawie habilitacyjnej przedstawiłem  główne elementy pożądanej dla Polski strategii bezpieczeństwa zewnętrznego, sprzęgającej strategie sektorowe. Praca składała się z 6 rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęciłem kwestiom metodologicznym związanym z badaniem i formułowaniem strategii bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. Zawarłem w nim  jej definicję, ukazałem podejście normatywne w formułowaniu strategii państwowej, a także zarysowałem model strategii sektorowej. W rozdziale drugim zidentyfikowałem i szczegółowo scharakteryzowałem aktualne i potencjalne zagrożenia oraz wyzwania dla bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Rozdział trzeci poświęcony jest celom sektorowych strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Zestaw tych celów, powiązanych ze sobą i pozostających w stosunku do siebie w określonej hierarchii, stanowi ogół celów całościowej strategii. W rozdziale czwartym i piątym zawarłem  propozycje odnoszące się do sfery realizacyjnej uwzględnionych w pracy sektorowych strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. W rozdziałach tych przedstawiłem postulowane sposoby i metody postępowania oraz instrumenty niezbędne dla realizacji założonych celów. Ostatni szósty rozdział jest nie tylko uogólnieniem rozważań  i analiz zawartych w poprzedzających go rozdziałach, lecz jednocześnie ukazuje pożądane cechy całościowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Przedstawiłem w nim także  zasady i reguły scalania sektorowych strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Polski przez całościową strategię.

W latach 2008 - 2010 byłem zatrudniony na drugim etacie na stanowisku profesora w  Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Od października 2010 r. do chwili obecnej jestem  profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zatrudnionym na pierwszym etacie. Ponadto aktualnie  jestem zatrudniony  na drugim etacie w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej.

Na moje osiągnięcia naukowe przed otrzymaniem stopnia doktora habilitowanego składają się   m.in.:

- 4 monografie, których jestem autorem lub współautorem,

- 31 autorskich i współautorskich publikacji  naukowych w czasopismach naukowych i w opracowaniach zbiorowych ( rozdziały w monografiach zbiorowych), 

- 11 naukowych  prac zbiorowych, których byłem redaktorem lub współredaktorem ( członkostwo w redakcjach naukowych) oraz udział w redakcji 15 roczników Polskiego Lobby Przemysłowego.

    Mój dorobek po otrzymania stopnia doktora habilitowanego  obejmuje:  

      - 7 monografii, których jestem autorem lub współautorem,

-  37 autorskich i współautorskich publikacji  naukowych w czasopismach naukowych i  w opracowaniach zbiorowych ( rozdziały w monografiach zbiorowych),

- 3 autorskie publikacje naukowe ( rozdziały) w monografiach zbiorowych w druku.

  - 20 naukowych  prac zbiorowych, których byłem redaktorem lub współredaktorem ( członkostwo w redakcjach naukowych), oraz  udział w redakcji 10 roczników Polskiego Lobby Przemysłowego,

     - czynny udział w 28 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, w

      tym 8 międzynarodowych ( 3 z nich odbywały się zagranicą),

    - wypromowanie czterech  doktorów, a ponadto jeden przewód doktorski, którego jestem      promotorem został  otwarty i  dysertacja została przez doktoranta  napisana oraz  przeze  mnie  przyjęta oraz uzyskała dwie pozytywne recenzje. 

Szczegółowe zestawienie dorobku po uzyskaniu  habilitacji   znajduje się w dołączonej ankiecie oceny osiągnięć naukowych.

                           

I.1. Monografie

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego jestem autorem  lub współautorem  7 monografii, a mianowicie:

Współautorskie:

- wspólnie ze  Stanisławem Dymkiem,  W kręgu Jakuba Wojciechowskiego. Historia i dokonania ruchu społeczno-kulturalnego RSTK. Sylwetki twórców i animatorów, Seria wydawnicza Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wydanie I, Warszawa 2010, stron 186. W monografii ukazano tradycje kultury robotniczej w Polsce  oraz uwarunkowania, tworzenie i losy ruchu społeczno-kulturalnego w środowisku robotniczym w naszym kraju - głównie w oparciu o duże zakłady pracy i istniejące przy nich zakładowe domy kultury  w latach 1980 - 2010 oraz jego założenia programowe. Przedstawiono w niej także dokumentację zdjęciową i dokonania tego ruchu oraz sylwetki 32 skupionych w nim czołowych  twórców i społecznych  działaczy kultury. Monografia zawiera  ponadto mały słownik biograficzny, zawierający krótkie biogramy prawie 200 nieprofesjonalnych twórców ze środowisk pracowniczych z całej Polski.

 

- wspólnie z Jerzy Horodeckim, Raport. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce, Polskie Lobby Przemysłowe, Wydawnictwo KOMOGRAF, Warszawa 2011, o objętości  143 stron. Monografia zawiera, napisany przeze mnie wspólnie z Jerzy Horodeckim, zbiorczy( syntezę)  raport w oparciu o przekazane nam  wypowiedzi i cząstkowe opracowania 13 autorów, w tym 7 profesorów i  5 doktorów  uczestniczących w pracach - powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe - Konwersatorium „O lepszą Polskę”, którym towarzyszył cykl 12 spotkań  odbywających się od 17 grudnia 2008 roku do jesieni 2010 roku. W ich  trakcie omawiane były przyczyny i różne aspekty globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego oraz możliwe  sposoby jego przezwyciężenia. Monografia składa się z wprowadzenia i czterech rozdziałów, poświęconych światowym kryzysom ekonomicznym i  podejmowanym w ich trakcie  działaniom antykryzysowym oraz przebiegowi  globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego,  który wybuchł w 2007 roku w USA i innych krajach zachodnich. W ostatnim rozdziale przedstawione zostały propozycje pożądanych kierunków polityki antykryzysowej.

- wspólnie z  Andrzejem Karpińskim, Stanisławem Paradyszem i  Wiesławem  Żółtkowskim pt. Jak powstawały  i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u, MUZA S.A., Warszawa 2013, stron 343.

Celem monografii jest odpowiedź na pytanie: jaką rolę odegrała PRL w procesie  uprzemysłowienia Polski i jak przedstawiała się struktura przemysłu w Polsce w poprzednim systemie ? Celem książki jest również dokumentacja i analiza dokonań PRL w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych (w latach 1949–1989) oraz ich losów po reformie ustrojowej (1989–2012). Zawiera ona szczegółową analizę procesu deindustrializacji polskiej gospodarki w okresie przejścia od gospodarki niedoboru do gospodarki rynkowej. Pozycja składa się z I rozdziału zawierającego cele opracowania i założenia metodologiczne, części A-Raportu z badań, części B-Dokumentacji wyników badania i części C-Wniosków. Badanie towarzyszące powstaniu tej monografii objęło ponad 1630 zakładów o zatrudnieniu 100 i więcej osób,  prezentowanych z podziałem na branże i województwa, w tym duże przedsiębiorstwa zatrudniające od kilku do kilkunastu tysięcy pracowników. Autorzy wskazują na szczególnie duże straty majątkowe w przemysłach wysokich technologii, co w znacznej mierze spowolniło przebieg procesów innowacyjnych w okresie transformacji ustrojowej. Podkreślają, że po 1989 r. nieuchronne były głębokie zmiany strukturalne w przemyśle po jego otwarciu na konkurencję międzynarodową. Skala likwidacji zakładów przemysłowych w Polsce była jednak zbyt duża, znacznie większa niż w innych krajach transformacji ustrojowej (z wyjątkiem byłej NRD). W żadnym z krajów przeprowadzających transformację ustrojową  spadek zatrudnienia w przemyśle nie był bowiem tak duży jak w Polsce. W książce wszechstronnie ukazano tego przyczyny. Monografia zawiera także szereg wniosków i rekomendacji. W części końcowej zamieszczony został Aneks zawierający Spis zakładów przemysłowych zbudowanych w PRL a zlikwidowanych po 1989 roku wraz z podaniem ich umiejscowienia oraz stanu zatrudnienia.


- wspólnie z  A. Karpińskim, S. Paradyszem i W. Żółtkowskim pt. Od uprzemysłowienia w PRL do deindustralizacji kraju, Muza S.A., Warszawa 2015, stron 398.

Książka jest kontynuacją badań tych samych czterech autorów, zaprezentowanych wcześniej w pracy „Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce?”. Celem tej  monografii jest odpowiedź na pytanie: co spowodowało, że w warunkach transformacji ustrojowej po 1989 roku  nastąpił w Polsce regres w poziomie uprzemysłowienia? Monografia, która stanowi wkład do dziejów polskiego przemysłu,  składa się z czterech części: część A zawiera Raport z badań, w tym ich założenia metodyczne, część B zawiera dokumentację wyników badania, część C – wnioski, zaś w części D znalazły się trzy aneksy. W odróżnieniu od wcześniejszej pracy Jak powstawały  i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u, podjęte w związku z tą książką badania objęły także zakłady przemysłowe powstałe przed 1949 rokiem ( prawie 2300 zakładów), a więc przed przystąpieniem do realizacji programu intensywnej industrializacji w PRL. Wprowadzenie Polski w erę cywilizacji przemysłowej było jednym z głównych celów polityki gospodarczej PRL. Transformacja ustrojowa po 1989 r. świadomie odrzuciła tę politykę. Autorzy uważają, że deindustrializacja kraju, niezależnie od uwarunkowań międzynarodowych, była wynikiem błędów popełnionych w procesie transformacji, a zwłaszcza stosunku państwa do przemysłu krajowego. W książce szeroko udowadnia się tezę, że błędów tych można było uniknąć. W licznych tabelach autorzy obszernie i szczegółowo prezentują dane dotyczące ponad czterech tysięcy zakładów przemysłowych. W części końcowej przedstawili argumenty za podjęciem w Polsce nowoczesnej reindustrializacji. Należy podkreślić, iż czterech wyżej wymienionych autorów, wśród których jestem ja,  napisało ostateczny tekst monografii i koordynowało badanie, w którym brało udział znacznie więcej osób – łącznie ok. 40 z całej Polski, pełniących rolę konsultantów, m.in. przy sporządzaniu zamieszczonego na końcu książki liczącego 54 strony zbiorczego Wykazu zakładów przemysłowych istniejących w 1988 roku, a zlikwidowanych w wyniku reformy ustrojowej po roku 1989 ( w wykazie tym podano nie tylko nazwy  i umiejscowienie  tych zakładów, ale także wartość ich produkcji, wielkość zatrudnienia w nich oraz wartość ich majątku produkcyjnego).


-  wspólnie z  Ireneuszem Gębskim, Michałem Ostafijczukiem i  Kazimierzem Rafalikiem pt. Dwie ukryte tragedie w cieniu atomowej apokalipsy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, stron 197. Monografia ta ma przede wszystkim charakter dokumentalny i dotyczy dwóch tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski, które zdarzyły się tego samego dnia - 9 października 1962 roku: wypadku w Szczecinie podczas defilady wojskowej, kiedy to polski czołg T-54 wpadł w poślizg i wjechał w grupę dzieci, zabijając siedmioro z nich, oraz katastrofy kolejowej pod Moszczenicą  k. Piotrkowa Trybunalskiego, w której  zginęły 34 osoby a ponad 140 zostało rannych, w  tym  61 doznało poważnych obrażeń. Ówczesne władze starały się ukryć tragedię w Szczecinie, zaś katastrofę kolejową – jakby dla przykrycia zdarzenia podczas defilady - pozwolono nagłośnić, ukrywając jednak prawdę o przebiegu akcji ratowniczej. Wydarzenia te zostały przedstawione w monografii  za pomocą relacji żyjących świadków, dokumentów archiwalnych ukrywanych przed 1989 rokiem, zachowanych zdjęć  oraz skanów artykułów prasowych z tamtego okresu. Dwa tragiczne wydarzenia rozegrały się jednego dnia w momencie, gdy na  Kubie miały miejsce zdarzenia, których apogeum był kryzys rakietowy grożący wybuchem III wojny światowej. Jestem inicjatorem i redaktorem tej monografii, zgromadziłem materiały archiwalne i prasowe do niej, a jednocześnie jestem autorem zamieszczonego w niej wstępu i opracowania  naukowego poświęconego kubańskiemu kryzysowi rakietowemu, jego przyczynom, przebiegowi i rozwiązaniu.

W marcu 2017 w TVP Historia został wyemitowany film dokumentalny w reż. Tomasza Świątkowskiego pt. „Katastrofa w cieniu atomowej apokalipsy”, oparty m.in. na  tej monografii.

-  wspólnie z A.  Karpińskim,  S. Paradyszem, B. Skrzypkiem, P.  i W.  Żółtkowskim pt Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej w świetle ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia. Stan w roku 1988,  Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2018, str 157, ISBN 978-83-64407-25-3.

Będący monografią zbiór powstał głównie w latach 2008-2015 w wyniku badań nad zasięgiem i skutkami likwidacji w Polsce licznych zakładów przemysłowych, jaka miała miejsce w czasie procesu transformacji ustrojowej po 1989 roku. Zawarte w tej monografii dane dotyczą 1988 r., czyli ostatniego pełnego roku istnienia poprzedniego systemu. Monografia zawiera wyniki badania, które objęło zakłady o zatrudnieniu wyższym niż 100 osób powstałe już przed 1945 rokiem oraz zakłady nowe tj. zbudowane od postaw w Polsce Ludowej lub w zasadniczy sposób rozbudowane w tym okresie. Poprzedzone obszernym wstępem analitycznym dane dla poszczególnych zakładów przedstawiono w podziale na 28 gałęzi przemysłu, a w ich ramach wyodrębniono równocześnie ok. 225 branż. Zbiór pokazuje ich usytuowanie w poszczególnych miejscowościach i województwach. Monografia zawiera dane  wartości ich produkcji i majątku produkcyjnego oraz o zatrudnieniu, przy czym wartość produkcji wyrażono w cenach sprzedaży, zawierającej podatek obrotowy od artykułów konsumpcyjnych. A ponadto pokazuje, które z tych zakładów zostały zlikwidowane, sprzedane kapitałowi zagranicznemu lub objęte wrogim przejęciem. W końcowej części rozbudowanego wstępu autorzy zawarli sugestie  kontynuowania badań  zwłaszcza w terenie, w województwach i wybranych powiatach, miastach i gminach.

 Monografia autorska  

-P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa  2015, stron 163. Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Sułek i prof. dr hab. Jacek Pawłowski.

Po ukazaniu się tej monografii ukazały się dwie jej recenzje, a mianowicie:1) Patryka Bukowskiego w czasopiśmie „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”, 2017, nr 1(8);

2) Piotra L. Wilczyńskiego, w czasopiśmie „Przegląd Geopolityczny”,  tom16:2016.

Monografia Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, złożona z pięciu rozdziałów,  jest najważniejszą moją monografią  po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Jej przedmiot obejmuje elementy teorii bezpieczeństwa energetycznego i polityki ukierunkowanej na jego zapewnienie. Książka zawiera wyprowadzoną  z praktyki wiedzę teoretyczną wyjaśniającą  istotę zjawisk i procesów składających się na bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie omawia i porządkuje  dotychczasowy stan badań  i  rozważań na temat bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w naszym kraju. Odtwarza także siatkę najważniejszych kategorii i pojęć, które odzwierciedlają zjawiska i procesy składające się na bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz jego międzynarodowy wymiar i odróżniają, z punktu widzenia języka naukowego, tę dziedzinę rzeczywistości od innych obszarów poznania naukowego. W analizach i rozważaniach zawartych w tej monografii  zastosowałem przede wszystkim podejście  realistyczne.

 Monografia przedstawia  całokształt celów bezpieczeństwa energetycznego, zarówno ogólnych jak i szczegółowych, oraz sposoby, metody postępowania, instrumenty i narzędzia osiągania tych celów. Szczegółowo scharakteryzowano w niej zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego, jego podmioty i najważniejsze mechanizmy oraz  prawidłowości rządzące tą sferą bezpieczeństwa.

 Zawarto w niej również wskazania praktyczne pozwalające na skuteczne postępowanie, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W monografii  znalazł się bowiem fragment poświęcony zarządzaniu kryzysowemu w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. Odniesiono się także do praktycznych przykładów i konkretnych przejawów bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza do sytuacji i funkcjonowania systemu energetycznego Polski. Stąd druga część tytułu monografii: między teorią a praktyką. Na uwagę zasługuje część poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu dużych aglomeracji. Monografia zawiera również propozycje związane z projektowaniem strategii bezpieczeństwa energetycznego jako istotnego elementu  strategii bezpieczeństwa narodowego, a także formułowaniem jej sfery realizacyjnej. Ilustracją sfery realizacyjnej są rozważania zawarte w V rozdziale. Omówiono w  nim główne elementy polityki energetycznej Unii Europejskiej i jej cechy oraz scharakteryzowano regulacje, sposoby  i instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego wypracowane i stosowane przez Unię, a także zagadnienia wspólnego rynku energii i jego liberalizacji oraz efektywności energetycznej. W zakończeniu nakreślono kierunki dalszych badan w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

 

I.2. Obszar i dziedziny  zainteresowań oraz badań naukowych. Ważniejsze artykuły w czasopismach naukowych i w monografiach zbiorowych

Moje  zainteresowania naukowe i  badania naukowe mieszczą się w obszarze  nauk społecznych, w dyscyplinach: nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności. W moim dorobku znajdują się także opracowania i badania z  dziedziny nauk ekonomicznych -  na styku z naukami o polityce, dotyczą bowiem  społeczno-politycznych aspektów zjawisk gospodarczych, w tym polityki gospodarczej  i przemysłowej. Na mój dorobek składają się również rozważania i opracowania z zakresu metodologii nauk społecznych. 

We wczesnym okresie mojej aktywności naukowej moje zainteresowania koncentrowały się na zagadnieniach dotyczących teorii stosunków międzynarodowych. Jako członek Międzyresortowej Naukowo-badawczej Grupy Tematycznej  MR III. 3.7. byłem autorem artykułu „Kategorie szkoły neobehawioryzmu amerykańskiego ( na przykładzie Michaela Sullivana i Karla Deutscha)”, który został opublikowany w zbiorowej publikacji pod red. J. Kukułki i  E. J. Pałygi pt. Kategorie nauki o stosunkach międzynarodowych, Wydawca IGR SGPiS, Warszawa 1978. W artykule tym odtworzyłem, a następnie krytycznie zanalizowałem kategorie teoretyczne z zakresu stosunków międzynarodowych występujące  w pracach  Karla Deutscha i Michaela Sullivana, którzy są czołowymi przedstawicielami nurtu neobehawiorystycznego w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. 

Kwestie  metodologiczne  w obszarze stosunków międzynarodowych poruszyłem  w mojej pracy doktorskiej pt. „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”, która została wydana w 1987 roku przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW i COM SNP. Dokonałem w niej krytycznej rekonstrukcji tych teorii, a jednocześnie oceniłem ich przydatność, przede wszystkim poznawczą. Rekonstrukcję tę poprzedziłem charakterystyką literatury poświęconej teoriom podejmowania decyzji w  amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. Jeden z rozdziałów tej książki był poświęcony metodom i technikom badawczym, którymi posłużyli się  przedstawiciele poszczególnych teorii.

Metodologicznym podstawom teorii decyzyjnych w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych poświęcony był także mój artykuł, który w 1988 roku zamieściłem w zbiorowej monografii pod redakcją Józefa Kukułki  pt. Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 1988. Przedstawiłem w nim nurty i podejścia metodologiczne w badaniu procesów decyzyjnych przez teoretyków amerykańskich. Ponadto dokonałem oceny wkładu poszczególnych teorii decyzyjnych w  rozwój omawianych w artykule metod i technik badawczych, które mieszczą się  w podstawowych tendencjach metodologicznych, z którymi mamy do czynienia w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. 

Jeśli chodzi o późniejszy okres mojej aktywności naukowej, to z zakresu stosunków międzynarodowych opublikowałem w języku angielskim artykuł poświęcony  możliwym strategiom zarządzania Arktyką i ich konsekwencjom -  How to Manage the Arctic-Possible Strategies and  their Consequences, in: R. M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska and R. S. Czarny ( ed. ), The Nothern Spaces-Contemporary Issues, Scandinavium Warszawa-Kielce 2012. W opracowaniu tym  przedstawiłem  trzy możliwe strategie zarządzania Arktyką: strategię narodowego ( strefowego) zarządzania jej obszarem, strategię globalnego zarządzania oraz pośrednią strategię zarządzania Arktyką, łączącą elementy strategii narodowego zarządzania Arktyką z elementami strategii zarządzania globalnego, będącą przejawem przeplatania się przejawów rywalizacji z  dążeniami do porozumienia i współpracy. Ukazane   zostały cechy tych trzech strategii zarządzania Arktyką oraz  odpowiadające im sposoby, narzędzia i instrumenty, stosowane dla osiągnięcia proponowanych przez nie celów. Zanalizowane w nim także zostały szanse implementacji wyszczególnionych strategii zarządzania Arktyką oraz możliwe konsekwencje ich przyjęcia i realizacji. 

Częścią  mojego dorobku opracowania są także opracowania  politologiczne. Do ważniejszych zaliczam artykuł pt. Przywództwo polityczne Angeli Merkel, będący rozdziałem w monografii zbiorowej pod red. naukową A. Kasińska-Metryki, Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, w którym  zawarłem rozważania  dotyczące  zagadnienia przywództwa w kraju zajmującym czołową pozycję w Europie i w rozwiniętym ugrupowaniu integracyjnym, jakim jest Unia Europejska. Stwierdziłem w nim, że analiza przywództwa politycznego w Niemczech wymaga uwzględnienia całokształtu wpływających na nie uwarunkowań i określających jego specyfikę na tle innych państw europejskich. W pierwszym rzędzie były to tradycje sprawowania przywództwa politycznego w tym państwie, obejmujące najnowszą jego historię, zwłaszcza okres drugiej połowy dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Drugim co do ważności czynnikiem określającym sposób i styl przywództwa politycznego w Niemczech, który został uwzględniony w mojej analizie był system polityczny i ekonomiczny tego państwa. Ponadto wziąłem pod uwagę  uwarunkowania o charakterze psychologiczno-osobowościowym, bezpośrednio oddziaływujące na zachowania liderów politycznych. 

Jestem także autorem artykułu politologicznego pt. Politycy zmieniający rzeczywistość, w: T. Jarocki, A. Kasińska-Metryka, W. Sokała ( red. naukowa), Sztuka polityki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017. W artykule tym omówiłem  negatywne przejawy polityki rozumianej jako  walką o władzę,  która traktowana jest jako cel sam w sobie i  w której nadrzędnym kryterium jest skuteczność i odnoszenie korzyści własnych.  Jej przeciwieństwem jest polityka traktowana jako służba i misja. Zachowujący się w ten sposób politycy piastowanie stanowiska państwowego lub sprawowanie funkcji traktują jako działanie dla dobra wspólnego, rozwiązywanie problemów i zmienianie rzeczywistości  lub realizację przyjętego programu politycznego. Te dwa przejawy polityki zanalizowałem na przykładzie zachowań  przywódców i polityków, którzy przeszli do historii.

Ważna częścią mojego dorobku naukowego stanowią opracowania z zakresu  nauki o bezpieczeństwie. Przed uzyskaniem tytułu naukowego doktora habilitowanego były to  opracowania dotyczące zewnętrznego bezpieczeństwu państwa i uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego,  polityki obronnej i systemu obronnego państwa. Jeśli chodzi o artykuły  mieszczące się w tym obszarze badawczym, które zostały opublikowane po  uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,  można wymienić  m. in.  opracowania poświęcone bezpieczeństwu międzynarodowemu, a mianowicie: Reforma ONZ a bezpieczeństwo zbiorowe, kwartalnik „Wiedza Obronna” nr 2/2008, Współpraca transatlantycka ( geneza, współczesność, perspektywy), „Wiedza Obronna” nr 3/2008 oraz  Rola nowoczesnych technologii w wyścigu zbrojeń, „Przegląd Geopolityczny”, rok 2016, tom 16.

Kilkanaście  opracowań w tym obszarze badawczym w okresie po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego poświęciłem zagadnieniom modernizacji i profesjonalizacji polskiej armii i roli w tym polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Były to artykuły interdyscyplinarne, na styku między nauką o polityce a nauką o bezpieczeństwie oraz nauką o obronności. Dotykały one  zagadnień polityki bezpieczeństwa i gospodarczo-obronnej oraz międzynarodowej współpracy wojskowej, uwzględniając także problemy techniki wojskowej. Do ważniejszych moich opracowań w tym obszarze badawczym należą następujące:  Profesjonalizacja polskiej armii a jej modernizacja, w: P. Soroka ( red. naukowy), Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Wydawnictwo WSEiP w Kielcach, Kielce 2010; Procesy przekształceń i dostosowania polskiego sektora przemysłu obronnego do wymogów europejskiego rynku uzbrojenia, w: A. Cyran, P. Soroka ( red. naukowa i wstęp), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, Wydawnictwo UJK, Kielce 2014 oraz Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, w: J. Jaskiernia, R. Kubicki ( red. naukowa), Pomiędzy  światem polityki a światem naukowym, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Saletrze, tom pierwszy: Nauki o polityce, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2015. 

W pierwszym z wymienionych artykułów ukazałem powiązania między profesjonalizacją a modernizacją Sił Zbrojnych, a także wynikające z modernizacji wymagania związane ze szkoleniem żołnierzy zawodowych. Ponadto przedstawiłem aspekty ekonomiczne połączenia profesjonalizacji z modernizacją Sił Zbrojnych RP i rolę w tych procesach  polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Natomiast w drugim omówiłem procesy dostosowania – m.in. poprzez konsolidację -  polskich przedsiębiorstw obronnych do stopniowo tworzącego się konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia po wejściu w życie w 2006 roku Kodeksu postępowania w zakresie zamówień obronnych oraz w 2009 roku dyrektywy 2009/81/WE. Z kolei w  opracowaniu Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna przedstawiłem uwarunkowania, motywy i cele takiej współpracy. Ukazałem działania Europejskiej Agencji Obrony w tej dziedzinie,  jak również  formy   współpracy gospodarczo-obronnej między państwami. W końcowej części  opracowania omówiłem zagadnienie polonizacji uzbrojenia zakupionego zagranicą.

Kwestię współpracy polskiego przemysłu obronnego z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym  ukazałem  w artykule pt. Potencjał ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego po zerwaniu współpracy z Rosją, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 10 (813), październik 2017 ( czasopismo wydawane jest przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i jest czasopismem indeksowanym w IC Journal Master List, znajduje się także w międzynarodowej bazie danych CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities EBSCO). Artykuł zawiera analizę  potencjału ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego odziedziczonego  po Związku Radzieckim  i ukazuje jego przekształcenia zakończone powołaniem państwowego, pionowo zarządzanego, koncernu  Ukroboronprom i  zwiększeniem  eksportu ukraińskiego uzbrojenia.  W opracowaniu przedstawiono również współpracę  ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego z przemysłami różnych państw po zerwaniu kooperacji  z Rosją.

Moje zainteresowania badawcze w zakresie nauk o bezpieczeństwie rozszerzyłem o  kwestie   dotyczące  bezpieczeństwa energetycznego. Oprócz wyżej omówionej  monografii autorskiej „Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką”, w „Zeszycie Naukowym Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach”, nr 9/ 2008 opublikowałem artykuł  pt. Dylematy bezpieczeństwa energetycznego Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej, a ponadto z tego zakresu jeden artykuł zamieściłem w czasopiśmie naukowym „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” oraz jeden rozdział w monografii zbiorowej.

W obszarze moich zainteresowań naukowych znajduje się  także  problematyka ekonomiczna, w tym dotycząca bezpieczeństwa ekonomicznego i polityki przemysłowej. Jest to z jednej strony rezultatem zatrudnienia od 1992 roku w uczelni o profilu ekonomicznym jaką jest Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa, a z drugiej strony - działalności społecznej w Polskim Lobby Przemysłowym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego jestem koordynatorem od marca 1993 r. (Polskie Lobby Przemysłowe   jest organizacją non profit, nie związaną z żadną opcją polityczną - opartą na pracy społecznej - o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, artykułującą interesy i wyrażającą problemy strategicznych branż i dziedzin polskiej gospodarki, w tym przemysłu obronnego). 

W okresie przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego  z zakresu problematyki ekonomicznej opublikowałem trzy artykuły w czasopismach naukowych, m.in. w ”Przeglądzie Organizacji” nr 3/1998 wspólnie z  J. Filipczukiem i  T. Wachem artykuł omawiający wyniki badania 195 polskich przedsiębiorstw, w których uczestniczyłem  pt. Zmiany w zachowaniach polskich przedsiębiorstw i firm w warunkach  transformacji ustrojowej. Synteza 195 opisów przedsiębiorstw i firm, oraz trzy opracowania jako rozdziały w monografiach zbiorowych. Ich tematyka dotyczyła funkcjonowania przedsiębiorstw, kultury pracy i zagadnienia uwłaszczenia pracowników, a także prognozowania rozwoju branży przemysłowej i sytuacji polskiego przemysłu.

Z zakresu polityki gospodarczej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego byłem współautorem – wspólnie z  A. Karpińskim, S. Paradyszem i W. Żółtkowskim dwóch wyżej wymienionych monografii z zakresu polityki przemysłowej i historii gospodarczej: Jak powstawały  i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u  oraz Od uprzemysłowienia w PRL do deindustralizacji kraju, oraz opublikowałem dwa artykuły poświęcone bezpieczeństwu ekonomicznemu, a mianowicie: Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, w: K. M. Księżopolski, K. Pronińska ( red. ),  Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej-wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012 oraz artykuł pt. Wojna handlowo-gospodarcza w czasach współczesnego kryzysu gospodarczego, w: J. Płaczek ( red. naukowa), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Difin, Warszawa 2015 r.  Ukazałem w nim zewnętrzne negatywne działania finansowo-handlowe w gospodarce oraz typowe i nietypowe narzędzia wrogiego oddziaływania na państwa, a jednocześnie  sposoby obrony przed nimi. Ponadto przedstawiłem istotę i  formy kierowanej pomocy gospodarczej. W  opracowaniu o charakterze ekonomicznym, na styku z dyscypliną nauka o bezpieczeństwie, napisanym wspólnie ze Zbigniewem Klimiukiem pt. Aspekty gospodarcze i finansowanie budowy Systemu Obrony Powietrznej Polski, ukazaliśmy  wpływ wydatków zbrojeniowych i zbrojeń na gospodarkę.

Kryzysowi finansowo-gospodarczemu, który wybuchł w 2007 roku poświęciłem w sumie 6 opracowań, w tym wyżej wymienioną monografię napisaną wspólnie z Jerzy Horodeckim pt. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce. Byłem też inicjatorem wydania i redaktorem naukowym oraz autorem obszernego wstępu, będącego w istocie artykułem wprowadzającym, do monografii zbiorowej pt. Kryzysy gospodarcze i polityczne a ewolucja systemów politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013. Jedno z moich opracowań dotyczące tego kryzysu ukazało się w języku angielskim i zostało wydane na Słowacji pt. The essence, causes and the course of contemporary financial-economic crises and their social-economic and political effects, w: Vlastimil Vicen (ed.),   Međunarodni naučni zbornik Pravo Ekonomija Menadžment I, Srpsko razvojno udruženje, Bački Petrovac 2016. W opracowaniu tym przedstawiłem przyczyny i przejawy kryzysów finansowo-gospodarczych, w tym kryzysu rozpoczętego w 2007 roku oraz jego społeczno-polityczne konsekwencje, a także wskazałem na możliwe scenariusze ponownego jego wystąpienia w przypadku nie usunięcia jego strukturalnych przyczyn.

We wszystkich moich opracowaniach i  artykułach dotyczących globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego przedmiotem analizy były nie tylko kwestie sensu stricte ekonomiczne i finansowe, uwarunkowania i przyczyny kryzysu,  ale także jego skutki społeczne i polityczne, w tym dla funkcjonowania systemów politycznych. Były to zatem opracowania w obszarze nauk społecznych - na styku nauki o polityce i  ekonomii.

W ramach Polskiego Lobby Przemysłowego wraz z innymi ekspertami jestem  współautorem licznych opinii i stanowisk oraz  wniosków z konferencji dotyczących polityki przemysłowej i obronnej, przekształceń własnościowych i restrukturyzacji strategicznych branż i dziedzin polskiej gospodarki, w tym kompleksu wojskowo-przemysłowego, które przekazywane były najwyższym władzom w Polsce oraz opinii publicznej za pośrednictwem konferencji prasowych i portali internetowych. Są one publikowane od 1994 r. w rocznikach Polskiego Lobby Przemysłowego, których  jestem  współredaktorem ( dotąd ukazało się 25 roczników).W sumie w okresie 25 lat działalności PLP opracowanych zostało ponad  300 stanowisk, opinii i ekspertyz, przy moim aktywnym udziale ( znaczna ich część dostępna jest na stronach www.plp.info.pl ). W ramach Polskiego Lobby Przemysłowego powstały także większe opracowania w formie raportów. Omawiam je w dalszej części autoreferatu.

Pragnę podkreślić, iż wiele  stanowisk, opinii, ekspertyz i raportów Polskiego  Lobby Przemysłowego, w opracowaniu których uczestniczyłem, spotkało się z odpowiedzią decydentów ze szczebla rządowego oraz przewodniczących komisji sejmowych i senackich. Jednocześnie autorzy tych opracowań - eksperci i działacze Polskiego Lobby Przemysłowego byli zapraszani na rozmowę przez decydentów różnego szczebla, mi.n. przez wicepremierów, ministrów przemysłu i handlu, gospodarki, obrony narodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP i podsekretarzy stanu. W spotkaniach tych uczestniczyłem.

I.3. Udział w projektach badawczych

W latach 1978-2018 uczestniczyłem  w 14 projektach badawczych ( z tego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego – w ośmiu), zrealizowanych m.in. ze środków własnych uczelni, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych  lub  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiot tych projektów badawczych zgodny był z moimi zainteresowaniami badawczymi w wyżej określonych obszarach.

W zakresie nauki o bezpieczeństwie kierowałem kilkoma przedsięwzięciami badawczymi, a mianowicie:

1)  w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej przedsięwzięciem badawczym z zakresu bezpieczeństwa społecznego pt. ”Koncepcja i założenia systemu monitorowania problemów osób niepełnosprawnych w Polsce - I etap”. Było ono realizowane w okresie od lipca 2001 do lipca 2002 roku we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie składało się z trzech elementów: 1) ilościowych i jakościowych badań empirycznych osób niepełnosprawnych, ich potrzeb i kluczowych problemów; 2) przeprowadzonych na próbie ogólnopolskiej badań 96 instytucji i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne; 3) opracowania - na podstawie wymienionych badań empirycznych - koncepcji systemu monitorowania problemów osób niepełnosprawnych w Polsce. Było to jedno z największych w Polsce badań organizacji i instytucji wspomagających niepełnosprawnych. Wyniki badań i koncepcja systemu monitorowania zostały przekazane do sponsora przedsięwzięcia badawczego - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przedstawione na konferencji naukowej zorganizowanej przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą w dniu 27 listopada  2002 roku, a ponadto opublikowane w książce pt. „Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania)”, redakcja naukowa P. Soroka, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2003. Nie tylko kierowałem tymi badaniami, lecz byłem także współautorem raportu końcowego z badań.

2) Kierowałem  zespołem badawczym realizującym  pracę badawczą nr 614571 z dziedziny bezpieczeństwa narodowego na temat „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”. Była to pierwsza w Polsce praca badawcza poświęcona procesom konsolidacji polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo- rozwojowego na  tle podobnych procesów rozgrywających się w Europie i w świecie, realizowana w latach 2015-2016 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jej ramach ukazała się monografia zbiorowa pod redakcją naukową P. Soroki i A. Zagórskiej pt. Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, a ponadto w 2016 roku wydany został przez Wydawnictwo UJK Raport końcowy z pracy badawczej „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, realizowanej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego”, Kielce 2016. Raport końcowy zawierał nie tylko pogłębioną diagnozę i analizę procesów konsolidacji przemysłu zbrojeniowych w Polsce i na świecie, lecz także praktyczne rekomendacje. Dlatego został przekazany m.in. Ministrowi Obrony Narodowej i kierownictwu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Wydziałowa Komisja Nauki, Innowacji i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK przyznała mu ocenę wyróżniającą.

Ponadto brałem udział w innych projektach badawczych z zakresu nauki o bezpieczeństwie tj. :

- w  projekcie rozwojowym Nr OR00014009, w którym liderem Konsorcjum naukowo-przemysłowego była  Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach pt. „System monitorowania zasobów medycznych dla ratownictwa zintegrowanego i systemu powiadamiania ratunkowego podczas działań rutynowych oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego w państwie", realizowanym w okresie od 01.02.2010 r. do 31.032011 r., zleconym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( Umowa między Konsorcjum naukowo-przemysłowym a MNiSzW nr 0140/R/T00/2009/09 ).

- projekcie badawczym realizowanym w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (symbol i tytuł projektu: Nr 019/S/12), zakończonym w 2012 roku napisaniem opracowania pt. „Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa energetycznego”. Opracowanie to stało się podstawą  książki mojego autorstwa pt. Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015.

- w pracach Rady Programowej projektu badawczego „Pułaski dla Obronności Polski” w II połowie 2014 roku, realizowanym przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.


- w ostatnim etapie projektu „Strategia odstraszania – wyzwania i rekomendacje strategii obronnej RP”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych – czerwiec 2015 r.

Aktualnie  kieruję  zespołem naukowym realizującym pracę badawczą pt. „Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne”. Wydziałowa Komisja ds. Nauki, Innowacji i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w dniu 26.04.2017 r. oceniła wnioski złożone na rok 2018 i  rekomendowała  ten projekt do realizacji jako wyróżniający. Będzie on finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w latach 2018-2019. Celem tego projektu badawczego jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania kryzysowego na poziomie województwa  jako głównego elementu ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego. Problem badawczy ukazany zostanie na przykładzie województwa świętokrzyskiego, obejmie także reagowanie kryzysowe na szczeblu powiatów i gmin. Zespół Badawczy ukaże funkcjonalną i  instytucjonalną  stronę  zarządzania kryzysowego w województwie świętokrzyskim. W ramach diagnozy przedstawione zostaną silne i słabe strony systemu zarządzania kryzysowego w tym województwie. Projekt ten znajduje się w zaawansowanym stadium realizacji, m.in. w jego ramach odbyła się gra decyzyjna, przeprowadzona zostały  wywiady z  kierującymi strukturami i służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim. Odbyła się już  konferencja naukowa poświęcona przedmiotowi badań, w trakcie której - oprócz referatów wygłoszonych przez członków Zespołu Badawczego - w dyskusji zabrali głos praktycy reprezentujący struktury i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim. W przyszłym roku ukaże się zbiorowa monografia naukowa zawierająca materiały z tej konferencji, omówienie przebiegu gry decyzyjnej i wynikające z niej wnioski, omówienie treści wywiadów  z  kierującymi strukturami i służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim oraz raport końcowy.

Ponadto brałem udział w przedsięwzięciach badawczych realizowanych w ramach innych dyscyplin naukowych.

1) Z zakresu stosunków międzynarodowych:

-  w badaniu w ramach Międzyresortowej Naukowo-Badawczej Grupy Tematycznej MR III. 3.7, poświęconym kategoriom nauki o stosunkach międzynarodowych, przeprowadzonym w 1977 roku. Mój udział polegał na napisaniu opracowania pt. „Kategorie szkoły neobehawioryzmu amerykańskiego ( na przykładzie Michaela Sullivana i Karla Deutscha)”. Zostało ono zamieszczone w publikacji pt. „Kategorie nauki o stosunkach międzynarodowych ( pod red. J. Kukułki i E. Pałygi ), Warszawa 1978.

- pełniłem funkcję sekretarza zespołu badawczego w przedsięwzięciu badawczym realizowanym przez Warszawską Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą - w ramach programu PHARE FIESTA II - zakończonym w październiku 1998 roku opracowaniem „Koncepcji i założeń metodyczno-organizacyjnych niezależnej agencji monitorowania inicjatyw administracyjno-rządowych „NAMIAR”, związanych z procesem integracji Polski z Unią Europejską. W założeniu „NAMIAR” miał być systemem gromadzenia informacji odnoszących się do procesów integracji, a zwłaszcza ich skutków. W dziedzinach monitorowanych „NAMIAR” koncentrować się miał na kluczowych dla Polski problemach (obszarach) i procesach integracji. Koncepcja „NAMIARU” została przyjęta przez zleceniodawcę przedsięwzięcia badawczego - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, lecz nie została wdrożona. Koncepcja „NAMIARU” została przedstawiona i przedyskutowana podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Warszawską Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą w kwietniu 1998 roku, a następnie zamieszczona w publikacji pokonferencyjnej pt. Spór o integrację. Część druga, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 1998.Wyniki tego badania wzbogaciły wiedzę naukową w Polsce  z zakresu integracji europejskiej na styku z praktyką jej realizacji.

2) Z  zakresu nauk ekonomicznych:

-  uczestniczyłem w badaniach naukowych w ramach realizacji tematu „Konflikty przemysłowe”, przeprowadzonych w 1991 roku przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Kostrowickiej. Badania poświęcone były przyczynom, sposobom i przejawom rozwiązywania konfliktów społecznych w zakładach pracy w okresie transformacji gospodarki. Wyniki tych badań zostały przedstawione w „Przeglądzie Społecznym” nr 18-19/93. Pozwoliły one na opracowanie technik rozwiązywania konfliktów społecznych, zastosowanych w praktyce mediacji sporów zbiorowych między pracodawcą a związkami zawodowymi na terenie całej Polski. Udział mój w badaniach polegał na zbieraniu w środowiskach pracowniczych danych dotyczących przedmiotu badań i ich opracowaniu.

- w przedsięwzięciem badawczym pt. „Zmiany w zachowaniach polskich firm i przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej”, realizowanym w ramach Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Pełniłem  w nim funkcję sekretarza zespołu badawczego. Przedsięwzięcie miało na celu zidentyfikowanie najczęstszych rodzajów zachowań polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej poprzez rozpoznanie, ocenę i analizę zachodzących w nich zmian. Podstawą empiryczną przedsięwzięcia były opisy różnych polskich firm i przedsiębiorstw, które w liczbie 195 zostały sporządzone w latach 1992-1997 w WSZ-SW w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Podyplomowych Studiów Marketingu przez słuchaczy tych studiów. Każdy z opisów pochodził od innego autora i dotyczył innego przedsiębiorstwa. W drugiej fazie badań zespół w składzie: dr Janusz Filipczuk, dr Paweł Soroka i dr Tomasz Wach dokonał syntezy sporządzonych opisów, w której - w oparciu o nie - przedstawiono zachowania objętych nimi przedsiębiorstw i firm. Synteza była zaprezentowana w trakcie konferencji zorganizowanej przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą, a jej streszczenie opublikowane w „Przeglądzie Organizacji” w nr 3/98. Wyniki tego badania stanowiły wkład do nauki o zarządzaniu dotyczący funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w państwie postkomunistycznym wprowadzającym reguły gospodarki rynkowej.

- w przedsięwzięciu badawczym pt. „Prognozowanie scenariuszowe w zarządzaniu firmą”, I etap: styczeń-luty 2005, II etap: marzec-grudzień 2005, realizowanym przez  Warszawską  Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą.

- w  przedsięwzięciu badawczym realizowanym od 21 stycznia 2005 roku przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą pt. „Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji. Scenariusze w prognozowaniu systemów”. Przedsięwzięcie zostało zakończone pod koniec 2006 roku opracowaniem Raportu końcowego, który został zamieszczony w „Zeszytach Naukowych Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej” - nr 1 (3) 2006.

- w  projekcie badawczym realizowanym w latach 2009-2010 roku przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą pt. „Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce-uwarunkowania, stan i perspektywy”. Badanie zostało uwieńczone wydaniem monografii zbiorowej  pt. Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, red. naukowa P. Soroka,  Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2009.

- w przedsięwzięciu badawczym pt. Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe, realizowanym przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą w latach 2011-2015. Badanie zostało uwieńczone  wydaniem dwóch publikacji: W. Bojarski wraz zespołem, P. Soroka (  red. naukowa), Kodeks społecznej gospodarki rynkowej, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2013, oraz monografii zbiorowej: P. Soroka, K. Lachowski ( red. naukowa i wstęp ), Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2015.


Charakteryzując ogólnie moje zainteresowania i obszary badawcze pragnę podkreślić ich  ewolucję i poszerzenie po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora. Początkowa dominowała w nich problematyka politologiczna, zwłaszcza z zakresu stosunków międzynarodowych, później - szczególnie po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego -  tematyka moich opracowań naukowych i wykładów oraz przedmiot badań stały się zróżnicowane i interdyscyplinarne, przy czym ostatnio koncentruję się na zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i problemach społeczno-ekonomicznych.

I.4. Udział w opracowaniu i redakcji raportów 

W latach 203-2005 koordynowałem prace powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe Konwersatorium „O lepszą Polskę”, zakończone opracowaniem i wydaniem w 2005 roku Raportu pt. O stanie państwa i sposobach jego naprawy” o objętości 157 stron. W latach 2010 - 2011 koordynowałem prace  wspomnianego Konwersatorium „O lepszą Polskę”, zmierzające do opracowania raportu na temat globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Efektem tych prac jest wydany w formie monografii w 2011 r. wymieniony wyżej raport „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”. Druga część tego Raportu pod redakcją Krzysztofa Mroczkowskiego, Krzysztofa Ludwiniaka i moją, o objętości 53 stron, została opublikowana w marcu 2013 roku w Roczniku Polskiego Lobby Przemysłowego. 

W roku 2012 był redaktorem  i współautorem opracowanego przez Zespół ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego raportu pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”, o objętości 115 stron, opublikowanego w 2012 roku w roczniku Polskiego Lobby Przemysłowego. Raport składa się z trzech części. W części A. przedstawiono budowę nowych przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1949-1988 i transformację polskiego przemysłu w latach 1989 – 2012, w tym procesy deindustrializacji oraz wnioski z doświadczeń podjętego w 1989 roku procesu transformacji polskiego przemysłu. W części  B ukazano nowe trendy w światowej sytuacji przemysłowej. W części C zaprezentowana została wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski oraz wnioskowane przez Polskie Lobby Przemysłowe kierunki działań Rządu RP na rzecz nowoczesnej reindustrializacji Polski. Warto podkreślić, iż postulat nowoczesnej reindustrializacji  Polskie Lobby Przemysłowe wprowadziło do debaty publicznej już w 2012 roku, a więc znacznie wcześniej, kiedy ideę tę  zaczęły głosić w naszym kraju partie polityczne.

W  oparciu  o główne tezy wymienionych powyżej  raportów, w wyniku Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 27-28.06.2012 r. przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą, Krajową Radę Spółdzielczości i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. „Systemy finansowe na rzecz Społecznej gospodarki Rynkowej Świat-Europa-Polska”, opracowany został raport Konwersatorium „O lepszą Polskę” pt. „Wyzwania gospodarcze przed Polską i propozycje ich rozwiązania”. Raport, liczący 33 strony, został zamieszczony w Internecie  w styczniu 2017 r. 

 Do wszystkich wymienionych wyżej raportów wniosłem swoje myśli i uwagi oraz brałem udział w ich redakcji ( wszystkie te raporty są dostępne na stronach www.plp.info.pl ).

I.5.Ekspertyzy

Na mój dorobek naukowy składają się również ekspertyzy z zakresu obronności i gospodarki. Następujące z nich zostały opublikowane:

- Polskie Lobby Przemysłowe, Wielozadaniowy samolot bojowy dla wojsk lotniczych RP. Szansa na modernizację gospodarki i rozwój ekonomiczny Polski. Opinia na temat sposobu wyboru oferty, opublikowana w Gazecie  Targowej Pomorza i Kujaw, przygotowanej we współpracy z magazynem lotniczym „Skrzydlata Polska”, 23 – 26.08. 1996, str. 8 - 13 ( mój udział w jej opracowaniu  polegał na koordynowaniu prac zespołu ekspertów opracowujących ekspertyzę i na redakcji jej końcowej wersji).Składała się ona z czterech części: 1) Uwarunkowania strategiczne podejmowania decyzji o wyposażeniu Sił Zbrojnych RP w uzbrojenie i pomocniczy sprzęt techniczny, 2) Operacyjne i taktyczne uwarunkowania działań lotnictwa a pożądane właściwości samolotów bojowych, 3) Niektóre aspekty techniczno-eksploatacyjne związane z zakupem nowego typu samolotu bojowego, 4) Kryterium ekonomiczne, 5) Kryteria offsetowe. Ekspertyza została przeze mnie zaprezentowana w trakcie Seminarium pt. Wielozadaniowy samolot bojowy dla polskiego lotnictwa wojskowego. Szansa dla Wojska i gospodarki,  towarzyszącego Festynowi Lotniczemu Bydgoszcz 96 i Targom Aerointerlot w dniu 23 sierpnia 1996 r., a ponadto przekazana Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego WP i Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

- Z. Cygan, R. Grabowiecki, S. Piasecki, P. Soroka, Memoriał w sprawie polityki przemysłowej w Polsce, opublikowany w: Polskie Lobby Przemysłowe. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 2, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa, marzec 1995, str.19-27( mój udział w jej opracowaniu  polegał na koordynowaniu prac ekspertów opracowujących ekspertyzę i na redakcji jej końcowej wersji).

- Opracowanie określające kryteria wyboru systemu integrującego i rakiety przeciwpancernej dla śmigłowca uderzeniowego HUZAR, opublikowane w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 6, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIMP, Warszawa 1998, str. 92 – 96 ( mój udział polegał na koordynowaniu prac grupy ekspertów opracowujących materiał i na redakcji ekspertyzy).

- M. Bardecki, A. Kłos, T. Muszkiet, P. Soroka, J. Tombak,  B. Zacharjasiewicz, Sektor paliwowo-energetyczny w Polsce w okresie 1990 - 2002: transformacja, stan faktyczny i perspektywy (górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, elektroenergetyka, gazownictwo i przemysł naftowy), opublikowana w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska z 2002 i początku 20003 roku. Publikacja nr 12, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIM, marzec 2003, str. 142 - 161 (mój udział polegał na koordynowaniu prac zespołu ekspertów i na zredagowaniu ekspertyzy).

- P. Soroka, Opinia dla Senatu RP – Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego na temat Informacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy o stanie realizacji
umów offsetowych związanych z zakupami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, opublikowana w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska z 2004 i początku 2005 roku. Publikacja nr 14, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, marzec 2005, str. 144 – 147.

- Propozycje Polskiego Lobby Przemysłowego, dotyczące ustanowienia  strategicznego programu rządowego  związanego z pozyskaniem dla Sił Powietrznych samolotu szkolenia zaawansowanego ( LIFT )  pod nazwą: „Pozyskanie samolotu szkolenia zaawansowanego – I etap. Rozwinięcie tego samolotu do wersji szkolno-bojowej nowej generacji wraz z systemami wspomagającymi - II etap”, opublikowane w: J. Horodecki, E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2010 i początku 2011 roku, publikacja nr 21, Warszawa 2011 ( mój udział  polegał na koordynowaniu prac zespołu ekspertów opracowujących ekspertyzę i na jej  zredagowaniu i zawarciu w niej także moich poglądów na analizowany temat).

Ekspertyzy nie opublikowane:

- M. Głogowski, P. Soroka, A. Zawiślak - ekspertyza pt. „Sprawne państwo warunkiem niezbędnym dla skutecznej realizacji działań rozwojowych. Wymagane reformy instytucji publicznych” o objętości 40 stron. Ekspertyza zlecona została Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( umowa nr DKS/BDG-II/POPT/202/10 z 29.07.2010 r.) i wykonana oraz przyjęta przez zleceniodawcę w październiku  2010 r.

- Napisana przeze mnie ekspertyza autorska dla Forum Związków Zawodowych pt. „Analiza uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych programu tworzenia spółek pracowniczych w branży przemysłu  zbrojeniowego” o objętości 40 stron - w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Spółki pracownicze – przepis na sukces”, ukończona w lipcu 2014 r. ( Umowa o dzieło nr 10/2014/SP, zawarta 23.04.2014). 


I.6. Recenzje monografii wydawanych w ogólnopolskich wydawnictwach i artykułów przewidzianych do publikacji w czasopismach naukowych

Jako samodzielny pracownik naukowy byłem wielokrotnie proszony o napisanie recenzji wydawniczych monografii publikowanych w  ogólnopolskich wydawnictwach oraz artykułów publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych. Poniżej wykaz  napisanych przeze mnie recenzji wydawniczych w latach 2010-2018:


- Recenzja wydawnicza poradnika „Krok po kroku jak wdrożyć system zarządzania procesami wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów”, wydanego w 2010 roku przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą i P&M Group ( projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS).

-Recenzja wydawnicza monografii Andrzeja Kozłowskiego pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach energetycznych” dla Towarzystwa Wiedzy Obronnej ( 2012 r. ).


- Recenzja wydawnicza książki Lucyny Wiśniewskiej-Rutkowskiej pt. „Dialog z tradycją – z dziejów polskiej myśli filozoficznej”( listopad 2014).

- Recenzja wydawnicza zbiorowej monografii pod red. naukową Tadeusza Z. Leszczyńskiego, Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015.

- Recenzja wydawnicza książki Marka Jędrzejewskiego  pt. „Młodzi poeci w PRL. Gremium a wstępujące pokolenie. Młoda poezja jako wyraz świadomości pokolenia lat 1976-1980”, wydanej w  r. 2015 r. przez  Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. 

- Recenzja wydawnicza zbiorowej monografii pod red. naukową Dariusza Nowaka, Anny Zagórskiej i Marka Żyły pt. Si vis pacem, para bellum – dyplomacja czy siła?, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2016.

- Recenzja wydawnicza książki Macieja Dudy pt. Rozwój przestrzenny Rosji: bezpieczeństwo strategiczne i infrastruktura, Polskie Towarzystwo Geopolityczne i Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2017.

- Recenzja wydawnicza monografii pod redakcją Bogdana Grendy, Anny Mróz-Jagiełło, Anny Zagórskiej pt. „Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa”, zredagowanej w grudniu 2017 r., przewidzianej do wydania przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie.

  1. - Recenzja wydawnicza książki Krzysztofa Gawkowskiego pt.  „Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów”, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2018.

Jestem ponadto autorem 12 recenzji wydawniczych artykułów złożonych do publikacji lub opublikowanych w czasopismach naukowych:

- trzech  recenzji artykułów dla  „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa” (w roku 2009, 2013 i 2014).

- jednej recenzji  artykułu  złożonego w 2012 roku do publikacji w kwartalniku „Wiedza Obronna”.

- czterech recenzji artykułów  dla „Przeglądu Geopolitycznego” ( w 2016, 2017 i 2018 roku).

- trzech recenzji artykułów dla czasopisma  „Polityka i Społeczeństwo” wydawanego przez  Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu  Rzeszowskiego (w 2016 i 2017 roku).

- jednej recenzji artykułu dla kwartalnika "Stosunki Międzynarodowe-International Relations"(w  lipcu 2018 r.)


I.7. Cytowania i  index Hirscha

Według Google Scholar moje samodzielne prace naukowe – monografie i artykuły w czasopismach naukowych były 31 razy cytowane, a ponadto 39 razy cytowane były monografie i artykuły, których byłem współautorem ( łącznie 70 cytowań).

Mój h-index (Hirscha )wg programu Publish or Perish wynosi 5.


I.8. Sumy punktów w sprawozdaniu indywidualnym z działalności naukowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W latach 2013-2017 w sprawozdaniu indywidualnym z działalności naukowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskałem następujące sumy punktów:Sumy punktów w sprawozdaniu indywidualnym z działalności naukowej w latach:

        2013r.

          2014r.

          2015r.

        2016r.

      2017r.

        83,5

          50,5

          94

          74,2

        59,5


II. Osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry 

W  ostatnich latach tj. po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego zajmuję się opieką naukową  nad młodą kadrą. 


II.1. Promotorstwo prac doktorskich

Do tej pory wypromowałam czterech  doktorów, a jeden przewód, w którym jestem promotorem, został otwarty. Ujmuje to poniższe zestawienie, ukazujące prace doktorskie obronione, których byłem promotorem:

  

Imię i nazwisko doktoranta

Tytuł rozprawy doktorskiej

Instytucja, w której odbyła się obrona 


Data nadania stopnia doktora1.Lech Hyb
Zdarzenia drogowe w Polsce-aspekty społeczno-ekonomiczne

( przyczyny, skutki, prewencja )

Wydział  Zarządzania  i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

28.06.2012


2. Jan LaskowskiPolityka Unii Europejskiej wobec zjawiska terroryzmu lotniczego

Wydział  Zarządzania i Administracji  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

26.05.20143. Beata AdamczykInformacja dla rolników i jej wpływ na procesy dostosowania gospodarstw rolnych w Polsce do wymogów Unii Europejskiej

Wydział  Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

19.03.2015 4.Karol

Lewandowski

Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi jako element funkcjonowania państwa demokratycznego

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

14.06.2018

        

Otwarcie przewodu doktorskiego:

Nebras Al-Masny, Problematyka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w stosunkach z państwami Rady Krajów Zatoki Perskiej.  Przewód doktorski otwarty został  25 września  2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dysertacja uzyskała dwie pozytywne recenzje i w  I kwartale 2019 roku będzie miała miejsce obrona tej  pracy doktorskiej. 


II.2. Recenzje prac habilitacyjnych i dorobku w przewodzie habilitacyjnym oraz  prac doktorskich

Jestem autorem dwóch recenzji:

- recenzji pracy habilitacyjnej dr Rafała Ulatowskiego  pt. Analiza porównawcza polityki energetycznej  importerów i eksporterów surowców energetycznych na przykładzie Niemiec i Arabii Saudyjskiej. Perspektywa geoekonomiczna” oraz jego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego - na zlecenie z dnia 7 listopada 2017 roku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz  Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. 

- recenzji pracy doktorskiej magistra Marka Betiuka pt. Polityka obronna państwa w dobie transformacji Sił Zbrojnych RP ( 1989-2012 )”, napisanej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Wojciecha Saletry (praca obroniona na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w 2013 r.).


II.3. Promotorstwo prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych.

Jestem także promotorem ok. 300 prac licencjackich i magisterskich  studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obronionych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego na kierunku politologia i bezpieczeństwo narodowe, na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej na kierunku zarządzanie, a także kilkudziesięciu prac dyplomowych na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej.


II.4. Inne formy wspierania i kształcenia młodej kadry naukowej

Kolejną formą opieki nad młodą kadrą naukową jest wspieranie rozwoju naukowego adiunktów zatrudnionych w Zakładzie  Bezpieczeństwa Narodowego  w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK, którego jestem kierownikiem. Polega ona na udzielaniu im konsultacji, umożliwianiu im wystąpienia z referatami na konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez Zakład oraz publikowaniu ich artykułów w redagowanych przeze mnie monografiach zbiorowych. Poza tym angażuję ich do projektów badawczych, którymi kieruję.

Jako członek zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa jestem opiekunem naukowym pracowni Zrównoważonego Rozwoju, która działa w ramach  Uczelnianego Koła TNOiK w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej i prowadzi działalność popularnonaukową w formie seminariów i debat.

Angażuję się ponadto w organizowanie olimpiad wiedzy, w których biorą udział przedstawiciele młodego pokolenia, w tym uczniowie szkół średnich. 31 stycznia 2009 roku wygłosiłem wykład  dla uczestników eliminacji okręgowych w Kielcach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Od czerwca 2016 roku jestem przewodniczącym Komitetu Okręgowego w Kielcach Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której I edycja miała miejsce w roku 2016, II edycja w 2017, a III edycja w 2018 roku. Podczas finału okręgowego  tej olimpiady w Kielcach w 2016 i 2017 roku wygłosiłem wykład dla jego uczestników.  Jestem także od 2016 roku przewodniczącym Rady Głównej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym, której finał I edycji rozegrany został 21 listopada 2016 roku w Białej Podlaskiej,  finał II edycji w dniu 24 października 2017 r. w Białej Podlaskiej, zaś finał III edycji w dniu 12 grudnia 2018 r. w Warszawie. Byłem również członkiem Jury tej Olimpiady.


III. Dorobek dydaktyczny i działalność popularyzująca naukę.

III.1. Prowadzone wykłady i seminaria

Prowadząc zajęcia dydaktyczne stopniowo poszerzałem zakres tematyczny moich wykładów. Początkowo ich tematyka dotyczyła zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i integracji europejskiej. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego moje wykłady poświęcone były również zagadnieniom globalizacji oraz różnym aspektom i wymiarom bezpieczeństwa, a mianowicie  wewnętrznego - z uwzględnieniem wymiaru lokalnego i zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa  międzynarodowego, w tym europejskiego, a także bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego.

Przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego jako adiunkt prowadziłem wykłady z 5 przedmiotów na studiach wyższych. Były to  wykłady w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej z następujących przedmiotów: „Międzynarodowe organizacje gospodarcze”( prowadzone w  latach 1999 – 2001), „Struktura i problemy gospodarki światowej”( prowadzone w latach 2001 - 2006), „Problemy integracji gospodarczej”( prowadzone w latach 2002 – 2006), „Międzynarodowe uwarunkowania działalności gospodarczej” na studiach podyplomowych ( w latach 1996 – 1999), „Proces boloński w oświacie” na Podyplomowych Studiach Organizacja i Zarządzanie Placówką Oświatową  ( w latach 2005 – 2006, dwie edycje studiów ). Ponadto prowadziłem wykłady z przedmiotu „Globalizacja procesów gospodarczych” w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w  Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w latach 2005 – 2006 ( dwie edycje ). Poza tym w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej prowadziłem  seminarium dyplomowe na zaocznych studiach licencjackich na kierunku: zarządzanie i marketing w latach 2003 – 2006, seminarium dyplomowe na Podyplomowych Studiach Zarządzania Personelem w 1996 roku oraz seminarium dyplomowe na Podyplomowych Studiach Organizacji i Zarządzania Placówką Oświatową w 2005 roku.

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego jako samodzielny pracownik naukowy prowadziłem wykłady z 19 przedmiotów na studiach wyższych i podyplomowych oraz  seminaria magisterskie, licencjackie i dyplomowe na studiach podyplomowych w czterech uczelniach: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa (obecna nazwa: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych) w Kielcach. A mianowicie:

- w latach 2010-2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadziłem  seminaria oraz wykłady z następujących przedmiotów:

Integracja europejska – na studiach I i II stopnia na kierunku politologia;  Instytucje europejskie; Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo państwa; Wstęp do teorii bezpieczeństwa; Integracja europejska a bezpieczeństwo; Polityka bezpieczeństwa europejskiego; Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne; Bezpieczeństwo państwa w warunkach globalizacji(wykład monograficzny) oraz Seminarium licencjackie i Seminarium magisterskie.

- w   Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach ( po zmianie nazwy: Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych) w latach 2008-2017  seminaria i wykłady z przedmiotów:

Procesy globalizacji a regionalna integracja gospodarcza ( wykład monograficzny); Bezpieczeństwo europejskie; Wybrane problemy zarządzania kryzysowego; Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne i jego składniki; Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej; Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni; Bezpieczeństwo państwa; Fakultet i Seminarium licencjackie oraz na studiach podyplomowych wykład  z przedmiotu Kryzysy gospodarcze i polityczne.

- w   Warszawskiej Szkole  Zarządzania-Szkole Wyższej w latach 2008-2018 prowadziłem seminaria i wykłady  z następujących przedmiotów:

Struktura i problemy gospodarki światowej; Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej;  Polityka gospodarcza; Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki globalnej; Globalizacja a regionalna integracja gospodarcza; oraz Seminarium magisterskie i na studiach Podyplomowych „Przygotowanie projektów i zarządzanie finansami Unii Europejskiej” w 2011 roku przedmiot: „Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej; na Studiach Podyplomowych „Administracja i Zarządzanie” w roku 2012   przedmiot: „Instytucje i administracja  w Unii Europejskiej”; na Studiach Podyplomowych „Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej” w 2012 roku przedmiot: Instytucje, administracja i organizacje pozarządowe w Unii Europejskiej.

A ponadto:

- Główne problemy współczesnej gospodarki światowej - wykład w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w latach 2008-2009;

- Ekonomiczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa - wykład na Podyplomowych Studiach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 2008-2012 (4 edycje studiów). Podczas tych studiów podyplomowych byłem też promotorem prac dyplomowych.

Trzy z moich wykładów miały charakter autorski i zostały przeze mnie zaproponowane, a mianowicie: Międzynarodowe uwarunkowania działalności gospodarczej, Bezpieczeństwo państwa w warunkach globalizacji ( wykład monograficzny) oraz Ekonomiczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa.

Wykłady zawsze prowadziłem w sposób aktywizujący, pobudzając dyskusje ze studentami. Niektóre z nich miały formę konwersatorium. Na studiach podyplomowych niektóre przedmioty przedstawiałem w formie prezentacji multimedialnych. Ze wszystkich wykładanych przedmiotów sporządziłem sylabusy (karty przedmiotów), które otrzymywali studenci.

W ramach oceny (ewaluacji) nauczyciela akademickiego przez studentów Wydziału Prawa, Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ostatnich latach uzyskałem  następujące oceny:
rok akademicki

semestr

ocena

2013/2014

całoroczna

4,0

2015/2016

letni

4,5

2016/2017

zimowy

4,76

2016/2017

letni

5,0

2017/2018

zimowy

4,71

 

Poza tym trzykrotnie byłem poproszony o przeprowadzenie wykładów na rozpoczęcie roku akademickiego. W trakcie uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego w Wyższej Szkole Technicznej we Włocławku w dniu 11  października 2013 roku przeprowadziłem wykład inauguracyjny pt. „Kształcenie techniczne jednym z ważnych warunków reindustrializacji Polski”. Podczas immatrykulacji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w dniu 3 października 2016 roku przeprowadziłem wykład inauguracyjny pt. „Składniki i środowisko bezpieczeństwa energetycznego oraz sposoby jego zapewnienia”. W dniu 29 września 2018 r. wykład inauguracyjny pt. „Miejsce Polski na rynkach Unii Europejskiej i w gospodarce światowej”  wygłosiłem podczas inauguracji roku akademickiego w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej. 

III.2. Organizacja konferencji naukowych

Od 2010 roku jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego organizuję konferencje naukowe  towarzyszące Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego w Kielcach, podczas których samodzielnie lub wspólnie z drugim autorem wygłaszałem referaty, a mianowicie:

  1. Konferencja Naukowa pt. „Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP”,  zorganizowana w ramach XVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa oraz Targi Kielce w dniu 2 września 2009 r. Wygłosiłem podczas niej referat pt. „Profesjonalizacja polskiej armii a  jej modernizacja”. 

  2. Konferencja Naukowa pt. Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego ( ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego)”, zorganizowana 8 września 2010 r. w ramach XVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz Targi Kielce S.A. Wygłosiłem  podczas niej referat pt. „Silne zaplecze badawczo-rozwojowe warunkiem rozwoju polskiego przemysłu obronnego”.

  3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych na terenie dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego” w dniu 4 września 2013 r. podczas XXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Organizatorzy Konferencji: Wydział Zarządzania i Administracji oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wojskowy Instytutu Techniczny Uzbrojenia, Targi Kielce S.A.  i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wygłosiłem podczas niej referat pt. „Procesy przekształceń i dostosowania polskiego sektora przemysłu obronnego do wymogów europejskiego rynku uzbrojenia”.

  4.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”, towarzysząca XXIII Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego w Kielcach. Organizatorami tej Konferencji byli: Instytut Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK, Targi Kielce, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Polskie Lobby Przemysłowe. Wygłosiłem podczas niej  referat napisany wspólnie z dr Januszem Olszewskim pt. „Zaspokojenie potrzeb modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP a konsolidacja sektora obronnego”.

  5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa  pt. Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, zorganizowana 8 września 2016 r. w Kielcach przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A. wspólnie z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach im. prof. Edwarda Lipińskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Polskim Lobby Przemysłowym i Polską Agencją Przemysłowo-Obronną, która  towarzyszyła XXIV Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Podczas niej wygłosiłem  referat napisany wspólnie z prof. dr hab. Mirosławem Sułkiem pt. Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna w warunkach globalizacji i liberalizacji rynków uzbrojenia.

  6. Ogólnopolska  Konferencja Naukowa  pt. „Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia", zorganizowana 7 września 2017 r. podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach przez  Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A. wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, Staropolską Szkołą Wyższą, Instytutem Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, Polską Agencją Przemysłowo-Obronną i Polskim Lobby Przemysłowym.

  7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP”,  która odbyła się 4 września 2018 roku podczas XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jej organizatorami byli: Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A. wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkołą Wyższą, Społeczną Akademią Nauk, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Polską Agencją Przemysłowo-Obronną i Polskim Lobby Przemysłowym. Podczas niej wygłosiłem referat pt. „Priorytety w programie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP”.

Ponadto byłem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego:

1) Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim – aspekty teoretyczne i praktyczne”, zorganizowanej w dniu 12 grudnia 2018 roku przez  Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK.  

2) Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Globalny kryzys finansowo-gospodarczy”, która odbyła się 15 czerwca 2011 roku w Warszawie, a jej organizatorami byli: Polskie Lobby Przemysłowe, Komitet Naukowo-Techniczny Polityki Techniczno-Gospodarczej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników  Polskich.

3) Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej pamięci  prof. dr. hab. Andrzeja  Zawiślaka pt.  „Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu”, zorganizowanej 22 października 2016 r. w Warszawie przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą.

4) Międzynarodowej Konferencji Naukowej   pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”, która odbyła się 25 listopada 2017, a jej organizatorem była Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa.

5) II Międzynarodowej  Konferencji Naukowej pt. Współczesne aspekty zarządzania“ zorganizowanej w Kijowie 12 czerwca 2018 roku przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą. Wzięli w niej udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy i Mołdawii.

Jako koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego współorganizowałem w latach 1996-2017 kilkadziesiąt ogólnopolskich konferencji naukowych organizowanych przez PLP z innymi partnerami, będąc członkiem ich komitetów organizacyjnych ( w tym przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym) tych konferencji. Wśród nich można wymienić m.in.:

1) Ogólnopolską Konferencję pt. „Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla gospodarki”, zorganizowana 26 maja 2011 roku w Warszawie przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Wojskową Akademię Techniczną.

2)  Międzynarodową Konferencję zorganizowaną 24 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie przez  Akademię Obrony Narodowej, Dowództwo Wojsk Specjalnych i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  nt.  „Polskie Wojska Specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne”.  

3) Ogólnopolską Konferencję  nt. „System Obrony Powietrznej Polski”, zorganizowaną w dniach 14 – 15 maja 2013 r. w Warszawie przez Akademię Obrony Narodowej, Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe.

4) Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowaną w dniu 19 listopada 2014 r. w Warszawie  przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych.

5) Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego” w dniu 18 listopada 2015 r. w Warszawie, której organizatorami byli: Wojskowa Akademia Techniczna i Polskie Lobby Przemysłowe, we współpracy z Zarządem Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia.

III.3. Wybrane międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe, w których brałem czynny udział

 Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego czynnie uczestniczyłem w 28 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym 8 międzynarodowych ( 3 z nich odbywały się zagranicą). Poniżej wymieniam niektóre z nich:

1)Wygłoszenie referatu pt. „Główne problemy modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” podczas Międzynarodowej  Konferencji  Naukowej  pt. „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, zorganizowanej przez Wydział Administracyjno-Humanistyczny Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w dniach 11-12 maja 2011 roku w Kielcach. 

2) Wygłoszenie referatu napisanego wspólnie z dr hab. Zbigniewem Klimiukiem pt. „Aspekty gospodarcze i finansowanie budowy systemu obrony powietrznej Polski” podczas w/w Ogólnokrajowej Konferencji  Naukowej pt. System  Obrony Powietrznej Polski” w dniach 13-15 maja 2013 r. w Warszawie. 

3)Wygłoszenie referatu pt. „Ruch ludowy wobec problemu przekształceń własnościowych w Polsce w okresie transformacji po 1989 roku” w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Kierunki przemian i ewolucji ruchu ludowego w Polsce, w Europie i na świecie w XX-XXI wieku” w Kielcach 19-20 listopada 2013 r.  Organizatorzy Konferencji: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji UJK, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

4) Wygłoszenie referatu napisanego wspólnie z dr Krzysztofem Pająkiem pt. „Zdolności polskiego przemysł obronnego do zapewnienia uzbrojenia dla wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej, przydatnego do obrony Przesmyku Suwalskiego” - podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Przesmyk Suwalski kluczem bezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej”, która odbyła się w dniach 23-24 maja 2017 roku w Suwałkach. Jej organizatorami byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

5)Wygłoszenie referatu pt. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Polityczne, społeczne oraz gospodarcze uwarunkowania bezpieczeństwa. Państwo-społeczeństwo-jednostka”, zorganizowanej w Kielcach 6 grudnia 2017 roku przez Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK.

6) Wygłoszenie referatu pt. Militarne aspekty bezpieczeństwa europejskiego – podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym nt. „Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań”, zorganizowanej w dniach 25-26 kwietnia 2018 r. w Kielcach m.in. przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, University of Security Management in Košice( Słowacja), Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií (Czechy),Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żylinie( Słowacja), Vysoka Skola Danubius (Słowacja), National University of Public Service ( Węgry) i Police Academy of the Czech Republic. 

Naukę popularyzowałem również poprzez czynne uczestnictwo  w  imprezach i konferencjach organizowanych przez władze lokalne, które wykazałem w Ankiecie osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora   habilitowanego, a ponadto przez udział w debatach, a mianowicie:

  1. 1) Wystąpienie w  debacie zorganizowanej w dniu 4 lipca 2013 r. w Akademii Obrony Narodowej przez Instytut Jagielloński pt. „Potencjał odstraszania Marynarki Wojennej RP”.

2) Wystąpienie w debacie pt. „Jaka jest siła Polski?”, zorganizowanej 27 czerwca 2014 roku przez Fundację Republikańską w związku z premierą 16 numeru pisma republikańskiego „Rzeczy Wspólne”.

3) Udział w Debacie Rzeczypospolitej pt. „Nowe okręty podwodne dla MW – jak w pełni wykorzystać ich zakup?”, zorganizowanej 15 grudnia 2014 roku przez redakcję „Rzeczypospolitej”.

4) Wystąpienie w debacie „Przemiany-geopolityczne 2016-2017-Polska-Europa-Świat”. podczas IX Zjazdu Geopolityków Polskich w dniu 2 grudnia 2017 r. 

Ponadto w ciągu ostatnich kilkunastu lat angażowałem się w popularyzacje  wiedzy przez różne polskie media radiowe i telewizyjne, udzieliłem też szereg wywiadów na łamach czasopism. Kilkadziesiąt moich wypowiedzi w mediach większości dotyczyła kwestii międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznych.


III.4. Aktywność naukowa o charakterze międzynarodowym

W ramach aktywności naukowej o charakterze międzynarodowym czynnie uczestniczyłem w trzech konferencjach naukowych odbywających się zagranicą, a mianowicie:

1) Wygłosiłem referat pt. „Istota, przyczyny i przebieg współczesnych kryzysów finansowo-gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomiczne i polityczne konsekwencje” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje-gospodarka-kapitał ludzki”  w Podhajsku na Słowacji w dniach 7-10 czerwca 2016 r..

2) Wygłosiłem referat pt. „Zarządzanie kryzysowe na poziomie krajowym i międzynarodowym” w trakcie Międzynarodowej  Konferencji Naukowej pt. Współczesne aspekty zarządzania( „Modern aspects of management”)”, która odbyła się 22 czerwca 2017 roku  w Odessie na Ukrainie, a uczestniczyli w niej pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji.

3) Wygłosiłem  referat pt. Innowacyjność przedsiębiorstwa obronnego - podczas Międzynarodowej  Konferencji Naukowej pt. „Współczesne aspekty zarządzania“( II edycja)  w Kijowie 12 czerwca 2018 roku, w której uczestniczyli  pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy i Mołdawi.

Wystąpiłem także zagranicą  na temat:

-  Oblicza polskiej kultury w warunkach uczestnictwa Polski w integracji europejskiej; oraz: Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki w procesach globalizacji i integracji europejskiej. Obydwa wystąpienia miały miejsce w Dublinie w dniu 7.03. 2010 roku na zaproszenie Irish-Polish Society i Polish American Youth.

  1. - Sytuacja gospodarki światowej w warunkach globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego - referat wygłoszony na zaproszenie Irish-Polish Society w Dublinie w dniu 20.03.2011.

Uczestniczyłem również  w organizacji i współprowadziłem obrady Czesko-polskiego forum o możliwościach współpracy przemysłu zbrojeniowego –  w dniu 28 marca 2012 roku w Warszawie. Ponadto uczestniczyłem  w organizacji i współprowadziłem I Ukraińsko-Polskie Forum Współpracy  Przemysłów Obronnych w Warszawie w dniu 27 maja 2013 roku oraz   II Ukraińsko-Polskie Forum Współpracy Przemysłów Obronnych w Kijowie w dniach 13-15 listopada 2013 roku.

W związku z projektem badawczym realizowanym w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (symbol i tytuł projektu: Nr 019/S/12), zakończonym w 2012 roku, przeprowadziłem w strukturach Komisji Europejskiej w Brukseli rozmowy dotyczące polityki Unii Europejskiej w dziedzinie energii. Ponadto 24 lipca 2015 roku przeprowadziłem  rozmowę  w Brukseli  z przedstawicielami Europejskiej Agencji Obrony w związku z realizacją projektu badawczego „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”.


III.5.  Osiągnięcia organizacyjne i nagrody oraz odznaczenia

III.5.1. Funkcje naukowe i członkostwo we władzach oraz radach programowych towarzystw naukowych

Od 1 października 2014 roku jestem kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który od niedawna zmienił nazwę na Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. Aktualnie jestem również przewodniczącym Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia – kierunek Bezpieczeństwo narodowe, działającego na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK. Zespół ten monitoruje przebieg studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – I i II stopień. Ostatnio wyraził swoją opinię w sprawie tematów prac licencjackich i zaproponował zmiany w programach studiów na tym kierunku.

W latach 1999-2004 w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej  piastowałem stanowisko prodziekana, a ponadto od 2000 roku jestem członkiem jej Senatu. W Uczelni tej od 2004  roku do listopada 2017 r. byłem  kierownikiem studiów podyplomowych. Kierownictwo WSZ-SW powierzyło mi także redakcję naukową książek i skryptów wydawanych przez Oficynę Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.  Ponadto w dniu 3 listopada 2017 roku zostałem powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Zarządzania Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej w Warszawie, w której  jestem zatrudniony na drugim etacie. 

Jestem również członkiem władz towarzystw naukowych, a mianowicie:

- od 2001 roku członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa(TNOiK), od 2005 roku członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, a od 2016 roku  członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Zasiadam również w komitetach redakcyjnych i radach naukowych/redakcyjnych czasopism:

- od 2005 roku jestem sekretarzem redakcji „Zeszytów Naukowych Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej”,

-  od 2006 r. jestem członkiem  Rady Programowej kwartalnika „Wiedza Obronna”, wydawanego przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej,

-  od 2017 r. członkiem Rady Programowej czasopisma: „SAFETY & DEFENSE”,

-  od 2017 roku członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Geopolityczny”.

Ponadto:

-  od 1990 roku jestem  redaktorem naczelnym pisma społeczno-kulturalnego “Własnym Głosem”, wydawanego przez Radę Krajową Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury ( nie jest to czasopismo naukowe) -  www.wlasnymglosem.pl

- od  2006 r. członkiem Rady Honorowej pisma „Nowy Obywatel”.


III.5.2. Nagrody

W 1978 roku jako członek zespołu uzyskałem Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego II stopnia jako za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych. 28 sierpnia 2003 roku otrzymałem Honorowe Wyróżnienie BŁĘKITNE SKRZYDŁA przyznane przez Krajową Radę Lotnictwa i redakcję Magazynu Lotniczego "Skrzydlata Polska". W 2012 roku  otrzymałem Nagrodę imienia Witolda Hulewicza - w ramach jej XVII edycji  -  za całokształt pracy publicystyczno-literackiej oraz heroiczną obronę polskiego przemysłu.  Ta nagroda jest przyznawana przez Zarząd Warszawski Związku Literatów Polskich w kilku kategoriach, między innymi, w obszarze poezji, prozy, leksykografii, sztuk pięknych, upowszechniania kultury, muzealnictwa, działalności wychowawczej, medialnej i wydawniczej. W skład Kapituły Nagrody wchodzą  naukowcy, intelektualiści oraz twórcy pochodzący głównie z takich ośrodków akademickich jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina oraz Akademia Sztuk Pięknych. Ponadto 3 grudnia 2016 r. Kapituła Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego przyznała mi Naukową  Nagrodę im. Oskara Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach zagadnień bezpieczeństwa narodowego Polski i za zasługi dla przemysłu zbrojeniowego.


III.5.3. Odznaczenia państwowe i resortowe

W 2002 roku odznaczony zostałem przez  Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2009 roku – Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2005 roku otrzymałem od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zaś w  2008 roku  Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Natomiast Minister Obrony Narodowej nadał mi w 1984 roku Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, w 1988 r. Srebrny, a w 1994 roku Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


III.5.4. Inne osiągnięcia

Uprawiam także  twórczość poetycką, jest członkiem Związku Literatów Polskich, autorem wydanych czterech  tomików wierszy oraz dwóch arkuszy poetyckich. Ponadto moje wiersze ukazały się w kilkudziesięciu czasopismach oraz w kilkunastu almanachach i antologiach Ponadto jestem dziennikarzem, członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, autorem ponad 350 artykułów, reportaży i tekstów publicystycznych opublikowanych na łamach różnych czasopism. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz