Translate

PUBLIKACJE NAUKOWE

 

dr hab. Paweł Soroka
prof. uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


I. Autorskie monografie:

1. Rozprawa doktorska (opublikowana): P. Soroka, Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 1987, stron 230.

2. P. Soroka,  Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie normatywne, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2005, s. 303.

3. Rozprawa habilitacyjna ( opublikowana ): P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania,  Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2006, str.336, ISBN 83-7232-669-X.

4. S. Dymek, P. Soroka, W kręgu Jakuba Wojciechowskiego. Historia i dokonania ruchu społeczno-kulturalnego RSTK. Sylwetki twórców i animatorów, Seria wydawnicza Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wydanie I, Warszawa 2010 ( stron 186 ), ISBN 978-83-62769-20-9.

5.  A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Jak powstawały  i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u, MUZA S.A., Warszawa 2013, ISBN 978-83-7758-403-3.

6.  P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-060-5.

7. A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Od uprzemysłowienia w PRL do deindustralizacji kraju, Muza S.A., Warszawa 1915. ISBN 978-83-287-0186-1.

8. I. Gębski, M. Ostafijczuk, K. Rafalik, P. Soroka, Dwie ukryte tragedie w cieniu atomowej apokalipsy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8017-113-8.

9. A. Karpiński, S. Paradysz, B. Skrzypek, P. Soroka, W. Żółtkowski, Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej w świetle ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia. Stan w roku 1988, Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2018.

II. Artykuły i rozdziały w monografiach i  w czasopismach naukowych:

1. P. Soroka, Kategorie szkoły neobehawioryzmu amerykańskiego (na przykładzie Michaela Sullivana i Karla Deutscha), w: J. Kukułka, E.J. Pałyga (red.), Kategorie nauki o stosunkach międzynarodowych, Wydawca IGR SGPiS, Warszawa 1978, 

2. P. Soroka, Wystąpienie w dyskusji na Kongresie Kultury Języka Polskiego, 7 i 8 grudnia 1984 w Szczecinie, w: S. Urbańczyk (red.), Słowo piękne i prawdziwe. Materiały kongresowe, PWN Warszawa 1987, ISBN 83-01-07798-0

3. P. Soroka, Metodologiczne podstawy teorii decyzyjnych w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, w: J .Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 1988. 

4. P. Soroka, Kultura i upodmiotowienie pracy w grupach samorządnych, w: W. Załęski (red.), Grupowe i zespołowe formy organizacji pracy –założenia teoretyczne i doświadczenia praktyczne, Rzeszów 1988.

5. P. Soroka, Narodziny dwutygodnika Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Twórczość Robotników”, w: A. Słomkowska (red.), Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej. Tom XIV, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991 , ISBN 83-230-0298-3.

6. P. Soroka, Pakt o przedsiębiorstwie a uwłaszczenie pracowników, w: O politykę przemysłową państwa. Materiały z seminarium w Politechnice Warszawskiej, Warszawa 1992,

7. P. Soroka, Bezpieczeństwo państwa, (Cz. I , II i III); „Wojsko i Wychowanie” 1993 r., nr 2 , nr 3 i nr 4.

8. P. Soroka, Powstanie miesięcznika „Własnym głosem” (1990), w: A. Słomkowska (red.), Dylematy transformacji prasy polskiej, Dom Wydawniczy i Handlowy „Elipsa”, Warszawa 1994, ISBN 83-85466-46-0.

9. P. Soroka, Politka obronna Polski a restrukturyzacja przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, w: Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie, Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 1995 , ISBN 83-86803-20-7.

10. P. Soroka, Obraz polskiego przemysłu i jego perspektywy, w: J. Koteja, D. Claudel (red.), II Sympozjum w trosce o dom ojczysty, 25 – 27 sierpień 1985, Dawid & Dawid, Kraków 1986.

11. P. Soroka, Programowanie i realizacja studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej, w: Restrukturyzacja kształcenia w zakresie zarządzania w polskich uczelniach państwowych i prywatnych w perspektywie integracji z Unią Europejską, Materiały konferencyjne, Poraj k. Częstochowy, 26 – 27 września 1996, ISSN 1234-9895.

12.  J. Filipczuk, P. Soroka, T. Wach, Zmiany w zachowaniach polskich przedsiębiorstw i firm w warunkach  transformacji ustrojowej. Synteza 195 opisów przedsiębiorstw i firm, ”Przegląd Organizacji” nr 3 ,1998.

13. P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, w: L. Bujan, R. Gajda, A. Karpiński, M. Zdziech (red.), Współczesne zagrożenia Polski, Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa, nr 2 ,2002,  ISSN 1425-8043.

14.  P. Soroka, Międzynarodowe uwarunkowania zmian w systemie obronnym Polski w latach 1970 -1992, kwartalnik „Wiedza Obronna”, nr 3 ) 2003 ,  ISSN 0209- 0031.

15.  P. Soroka, Nowe uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie i na świecie, w: Problemy techniki uzbrojenia, Materiały XII Konferencji Naukowo-Technicznej – część II (red. wydania Ewa Szymanowska), Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Rynia, maj 2003,  ISSN 1230-3801.

16.  P. Sienkiewicz, P. Soroka, J. Wojeński.: Koncepcja i założenia systemu monitorowania problemów osób niepełnosprawnych w Polsce , w: P. Soroka ( redakcja naukowa ), Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania), Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2003, ISBN 83-918120-2-2.

17.  P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa militarnego Polski (część I i II), kwartalnik ”Wiedza Obronna”, nr 3 /2004  i nr 4/2004, ISSN 0209-0031.

18.   P. Soroka, Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa Polski (część I i II), „Myśl Wojskowa”, nr 4 /2005  i nr 5/ 2005, ISSN 0209-3111. 

19.  P. Soroka, Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa, „Myśl Wojskowa”
nr 6/2005 , ISSN 0209-3111.

20.  P. Soroka, Kierowanie przemysłem obronnym, w: Sympozjum naukowe pt. ”Nowoczesna wiedza i umiejętności organizacji i zarządzania składnikiem myślenia i działania inżyniera-organizatora”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna- Koło Uczelniane TNOiK , Warszawa – 14 listopada 2005.

21. P. Soroka, Cele polistrategii bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, (cz. I i II), kwartalnik „Wiedza Obronna” nr 3 /2005, nr 4/2005, ISSN 0209-0031

22. P. Soroka, Czy Polska jako członek Unii Europejskiej może przystąpić do NAFTY?, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej nr 2/2005, ISBN 83-918120-6-5.

23. P. Soroka, Reakcje na rozwój środków walki i narzędzi władzy, w: P. Soroka ( redakcja naukowa ), Ewolucja władzy a możliwości poznawcze nauk społecznych, Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2006, ISBN 83-918120-8-1.

24. P. Soroka, Kluczowe czynniki w prognozowaniu rozwoju branży, „ Zeszyty Naukowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej” Nr 1 (3) 2006,  ISBN 83-918120-9-X. 

25. P. Soroka, Konsolidacja polskich firm zbrojeniowych, kwartalnik „Wiedza Obronna” nr 1/2007, ISSN 0209-0031.

26. P. Soroka, M. Sułek, Realizacja umów offsetowych a polityka gospodarczo-obronna państwa, „Wiadomości SIMP”, luty 2008, ISSN 1231-6075.

27. P. Soroka, Reforma ONZ a bezpieczeństwo zbiorowe, kwartalnik „Wiedza Obronna” nr 2/2008, ISSN 0209-0031.

28. P. Soroka, Współpraca transatlantycka ( geneza, współczesność, perspektywy ), „Wiedza Obronna” nr 3/2008, ISSN 0209-0031.

29. P. Soroka, Silne zaplecze badawczo-rozwojowe warunkiem rozwoju polskiego przemysłu obronnego, Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Bydgoszczy, rok XIII 3/49, wrzesień 2008, ISSN 1730-6868.

30. T. Hypki, P. Soroka, Sytuacja na rynku lotniczym a potencjalni  partnerzy polscy i zagraniczni przy projektowaniu i produkcji nowego samolotu szkolno-bojowego, w: P. Soroka, H. Potrzebowski ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2008 i początku 2009 roku, publikacja nr 19, Warszawa 2009, ISBN-978-83-915122-9-6.

31. P. Soroka. Dylematy bezpieczeństwa energetycznego Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej, Zeszyt Naukowy nr 9 Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2008, ISSN 1899-4539.

32. P. Soroka , Profesjonalizacja polskiej armii a problemy jej modernizacji, w: P. Soroka ( red. naukowy ), Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Wydawnictwo WSEiP w Kielcach, Kielce 2010, ISBN 978-83-60056-47-9.

33. P. Soroka, Rezultaty konferencji pt. Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężenie kryzysu gospodarczego w Polsce", w: K. Rokiciński, T. Szubrycht , M. Zieliński ( red. ), Rola i zadania Marynarki Wojennej RP w systemie bezpieczeństwa państwa. Teoria, rzeczywistość, perspektywy, AMW Warszawa 2010.

34. P. Soroka, Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężenie kryzysu gospodarczego w Polsce, w: T. Szubrycht ( red. ), Stan obecny oraz perspektywy rozwoju Marynarki Wojennej RP. II Konferencja Naukowa, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-60056-66-0.

35. P. Soroka, Silne zaplecze badawczo-rozwojowe warunkiem rozwoju polskiego przemysłu obronnego, w: P. Soroka ( red. ), Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego ( ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego ), Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2011, ISBN 978-83-60056-66-0.

36. P. Soroka, M. Sułek, Szczególne miejsce wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych w systemie obronnym państwa a konsolidacja polskiego przemysłu obronnego, „Wiedza obronna” nr 4/2011, ISSN 0209-0031.

37. P. Soroka, Główne problemy modernizacji Sił Zbrojnych RP, w: M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran ( red. naukowa), Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, tom I, Wyższa szkoła Handlowa im. Boleslawa Markowskiego w Kielcach, Kielce 2011, ISBN 978-83-89274-81-6.

38. P. Soroka, Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego, w: R.M. Czarny, K. Spryszak ( red. naukowa), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Problemy administracji, zarządzania i ekonomii. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. ISBN 978-83-7780-466-7.

39. P. Soroka, How to Manage the Arctic-Possible Strategies and  their Consequences, in: R. M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska and R. S. Czarny ( ed. ), The Nothern Spaces-Contemporary Issues, Scandinavium Warszawa-Kielce 2012, ISBN 978-83-63016-18-1.

40. P. Soroka, Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, w: K. M. Księżopolski, K.Pronińska ( red. ),  Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej-wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7151-955-0.

41. Z. Klimiuk, P. Soroka, Aspekty gospodarcze i finansowanie budowy systemu obrony powietrznej Polski, w: K. Czupryński, A, Glen, P. Soroka ( red. naukowa i wprowadzenie), System Obrony Powietrznej Polski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7523-262-2.

42. P. Soroka, Procesy przekształceń i dostosowania polskiego sektora przemysłu obronnego do wymogów europejskiego rynku uzbrojenia, w: A. Cyran, P. Soroka ( red. naukowa i wstęp), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, Wydawnictwo UJK, Kielce 2014, ISBN 978-83-7133-599-0

43.  P. Soroka, Transformacja polskiego przemysłu w latach 1989-2013. Utrata potencjału czy modernizacja?, w: J. Kornaś, Ł. Danel ( red. ), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ISBN 978-83-7464-724-3.

44. P. Soroka, Przywództwo polityczne Angeli Merkel, w: A. Kasińska-Metryka ( red. naukowa), Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ISBN 978-83-7133-605-8.

45. P. Soroka, Kwestia bezpieczeństwa energetycznego, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, nr 2 ( t. 50 ) 2014, ISSN 0209-0961.

46. P. Soroka, Wojna handlowo-gospodarcza w czasach współczesnego kryzysu gospodarczego, w: J. Płaczek ( red. naukowa), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Difin, Warszawa 2015 r. ,ISBN 978-83-7930-845-3.

47. P. Soroka, Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, w: J. Jaskiernia, R. Kubicki ( red. naukowa), Pomiędzy  światem polityki a światem naukowym, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Saletrze, tom pierwszy: Nauki o polityce, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2015, ISBN 978-83-65139-16-021.

48.  P. Soroka, Redukcja zbrojeń konwencjonalnych i wypracowanie środków budowy zaufania a restrukturyzacja przemysłów obronnych w Europie i w Polsce, w: T. Z. Leszczyński( red. naukowa), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015, ISBN 978-83-940397-4-5.48. 

49. P. Soroka, Ukraiński przemysł zbrojeniowy, w: K. Świder, A. Stec ( redakcja naukowa), Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa - Kraków 2015, ISBN 978-83-940397-1-4.

50. P. Soroka, Rola nowoczesnych technologii w wyścigu zbrojeń, „Przegląd Geopolityczny”, rok 2016, tom 16, ISSN: 2080-8836.

51.  P. Soroka, Źródła i przejawy kryzysu finansowo-gospodarczego w strefie euro i jego konsekwencje społeczno-polityczne, w: E. Trafiałek ( red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, ISBN 978-83-65139-44-3.

52. J. Olszewski, P. Soroka,  Wpływ konsolidacji przemysłowego potencjału obronnego na jego zdolności zaspokajania potrzeb modernizacyjnych Sił Zbrojnych, Rzeczypospolitej Polskiej w: P. Soroka, A. Zagórska ( red.), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, ISBN 978-83-7133-665-2.
53. P. Soroka, Możliwy udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów WISŁA i  NAREW, w: A. Radomyski, D. Żyłka, W. Materak ( redakcja naukowa), Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa, Akademia Obrony Narodowej, ISBN 978-83-7523-464-0.

54. P. Soroka, The essence, causes and the course of contemporary financial-economic crises and their social-economic and political effects, w: Vlastimil Vicen (ed.), Međunarodni naučni zbornik Pravo Ekonomija Menadžment I, Srpsko razvojno udruženje, Bački Petrovac 2016, s. 276-287, ISBN 978-86-80394-06-0.

55. P. Soroka, M. Sułek, Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna w warunkach globalizacji i liberalizacji rynków uzbrojenia, w: P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska ( red. naukowa ), Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8017-160-2.

56. P. Soroka, Politycy zmieniający rzeczywistość, w: T. Jarocki, A. Kasińska-metryka, W. Sokała. Sztuka polityki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017, s.29-41, ISBN 978-83-65139-94-8.

57. P. Soroka, K. Pająk, Zdolności polskiego przemysłu obronnego do zapewnienia uzbrojenia dla wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej, przydatnego do obrony Przesmyku Suwalskiego, w: A. Sęl. P. Soroka, M. Wiszniewska (red. naukowa), Przesmyk Suwalski kluczem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach, Suwałki 2017, ISBN 978-83-949219-2-7.

58. P. Soroka, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa, w: T. Jarocki(red.), Polityczne, ekonomiczne oraz społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, Kielce 2017, ISBN 978-83-65850-22-5.

59. P. Soroka, Piotr L. Wilczyński, Potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego, „Przegląd Geopolityczny”, tom 22, rok 2018, s. 55-71, ISSN: 2080-8836.

60. P. Soroka, Potencjał ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego po zerwaniu współpracy z Rosją, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 10 (813) październik 2017, s. 156-166. Czasopismo wydawane jest przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ISSN 0860-6846. Jest czasopismem indeksowanym w IC Journal Master List, znajduje się także w międzynarodowej bazie danych CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities EBSCO.

61. P. Soroka, A. Mitręga, Perspektywy współdziałania Wojsk Obrony Terytorialnej z administracja publiczną, w: Obrona Terytorialna w Polsce. Przeszłość-przyszłość, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach, Kielce 2018, s. 25-36.

62. P. Soroka, Militarne aspekty bezpieczeństwa europejskiego,w:A. Mróz- Jagiełło, P. Majdan, A. Zagórska ( red. ), Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.

63. P. Soroka, Formułowanie wymagań taktyczno-operacyjnych i innych kryteriów pozyskania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby różnych rodzajów wojsk, w: R. Białoskórski, P. Górny (red.), Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności.
Wybrane zagadnienia Wyd. UPH, Siedlce 2018. ISBN 978-83-7051-901-8.

64.  P. Soroka, Crisis management at national and international level, w:W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi (scientific editing). Modern aspects of management, CP „Komprint”, Odessa-Kiev 2018, ISBN 978-966-929-797-6

65.P. Soroka, Potrzeba skoordynowania zarządzania kryzysowego realizowanego na poziomie wojewódzkim i lokalnym, w:P. Soroka, R. Kołodziejczyk, A. Mitręga, K. Pająk, A. Skrabacz(red.), Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019,ISBN 978-83-8017-262-3.

66.P. Soroka, Priorytety w programie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, w: P. Soroka, A. Zagórska, K. Wątorek (red. naukowa), Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019,  ISBN 978-83-8017-266-1.

67. P. Soroka, Deindustrializacja po 1989 roku i potrzeba reindustrializacji w Polsce, „Przegląd Geopolityczny, tom 29, lato 2019, s. 9 -24, ISSN: 2080-8836.

68. P. Soroka, Ruch ludowy wobec przekształceń własnościowych w Polsce w okresie transformacji po 1989 roku, w: R. Kubicki ( red.), Ruch ludowy w Polsce, Europie I na świecie, Wydawnictwo UJK, Kielce 2019, ISBN 978-83-7133-835-9

69. P. Soroka, Shaping of the energy mix by the Member States within the framework of the European Union's energy and climate policy, w: A. Adamczyk, M. Dziembała, A. Kłos,  M. Pachocka( red.), Promoting values, stability and economic prosperity in the changing world (in the global context). EU facing current challenges, opportunities, crisis & conflicts, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019. 

70. P. Soroka, Innowacyjność przedsiębiorstwa obronnego, w: W. Gajda, P.Soroka, V. Zaplatynskyi ( red.), Modern Aspects of Management. Part 2.Scientific monograph,  Oficyna Wydawnicza Warszawskiej SzkołyZarządzania-Szkoły Wyższej, Kiev-Warsaw 2019, ISBN 978-83-60882-02-3. 

71. P. Soroka, Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu stosunków transatlantyckich, w: R. M. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Ustroje - prawa człowieka – bezpieczeństwo -integracja europejska. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-193-5. 

III. Redakcja naukowa monografii i druków zwartych:

1. P. Soroka (redaktor naukowy), Propozycje dla Polski .Koncepcje i realia , Materiały i studia - Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2000 (stron 112), ISBN 83-907891-7-5.

2. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polska racja stanu. Elementy alternatywnego programu gospodarczego, Polskie Lobby Przemysłowe. Publikacja nr 9, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz, Warszawa marzec 2000, stron 119, ISBN  83-87982-40-7.

3. P. Soroka (redaktor naukowy), Propozycje dla Polski. Rządzenie strategiczne, Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2001 (stron 124), ISBN 83-907891-6-7.

4. P. Soroka (redaktor naukowy), Sposoby formułowania programu przekształceń branży obronnej, Materiały i studia – Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej; Warszawa 2002 (stron 80). ISBN 83-907891-9-1.

5. P. Soroka: (redaktor naukowy), Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania),Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2003 (stron 246), ISBN 83-918120-2-2.

6. P. Soroka: (redaktor naukowy), Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy, Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2004 (stron 173), ISBN 83-918120-5-7.

7.   P. Soroka: (redaktor naukowy), Możliwości samofinansowania wzrostu gospodarczego. Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2005 (stron 128), ISBN 83-918120-7-3

8.    P. Soroka ( redaktor naukowy ), Ewolucja władzy a możliwości poznawcze nauk społecznych. Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2006, ISBN 83-918120-8-1.

9.   P. Soroka ( redakcja naukowa i wstęp ), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach otwartego europejskiego rynku uzbrojenia ( teksty wystąpień ), Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2006, ISSN 1425-8043.

10.    P. Soroka ( redakcja naukowa ), Strategia elementem polityki obronnej. Narzędzia przebudowy i rządzenia państwem ( materiały z warsztatów edukacyjnych ), Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa i Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2007,  ISSN 1425-8043.

11.  . P. Soroka ( redakcja naukowa ), Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa 2008, ( stron 336 ), ISBN 978-83-60882-16-0.

12. P. Soroka ( redakcja naukowa ), Problemy rozwoju regionu podlaskiego w okresie światowego kryzysu gospodarczego, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Wyższa Szkoła Organizacji Turystki i Hotelarstwa, nadbużańska Szkoła Wyższa, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60882-28-3.

13. P. Soroka ( redakcja naukowa ), Przyszłość społecznej gospodarki rynkowej w warunkach globalizacji, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60882-36-8.

14. P. Soroka ( redaktor naukowy ), Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2010,( stron 108 ), ISBN 978-83-60056-47-9.

15. P. Soroka ( red. naukowy ), Systemy finansowe w służbie społeczeństwu i gospodarce, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, ( stron  190 ), Warszawa 2011, ISBN 978-83-60882-48-1.

16.  P. Soroka ( redakcja naukowa i wstęp ), Modernizacja wojsk lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki ( materiały konferencyjne), Polskie Lobby Przemysłowe i Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011 ( stron 183 ), ISBN 978-83—62954-03-2.

17. J. Horodecki, P. Soroka ( redakcja), Raport. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce, Polskie Lobby Przemysłowe – Konwersatorium „O lepszą Polskę”, Warszawa 2011, ( stron 141 ), ISBN 978-83-932844-1-2.
18.  P. Soroka ( redakcja ), Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego ( ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego), Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2011 ( stron 143 ),  ISBN 978-83-60056-66-0

19. P. Soroka ( red. ), Raport pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrailizacji Polski” o objętości 113 stron, opublikowany  w Roczniku Polskiego Lobby Przemysłowego, Materiały  programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2011 i 2012 roku, redakcja: J. Horodecki, H. Potrzebowski i P. Soroka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna SIM, Warszawa marzec 2012. ISBN 978-83-932844-2-9.

20. K. Mroczkowski, K. Ludwiniak, P. Soroka ( red. ), Część druga Raportu „Przyczyny i konsekwencje  globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, w: E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. XX-lecie powstania. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2012 i początku 2013 roku, Publikacja nr 24, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2013, ISBN 978-83-932844-3-6. 

21. B. Pacek, P. Soroka, M. Kubiński ( red. naukowa ), Wojska Specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7523-251-6.

22. K. Czupryński, A, Glen, P. Soroka ( red. naukowa i wprowadzenie), System Obrony Powietrznej Polski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7523-262-2

23. K. Lachowski, P. Soroka ( red. naukowa i wstęp ), Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej. Świat-Europa-Polska, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60882-92-4.

24. P. Soroka ( red. naukowa i wstęp), Kryzysy gospodarcze i polityczne a ewolucja systemów politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, ISBN 978-83-7133-563-1.

25. A. Cyran, P. Soroka ( red. naukowa i wstęp), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, Wydawnictwo UJK, Kielce 2014, ISBN 978-83-7133-599-0.

26. K. Czupryński, P. Soroka ( redakcja i wstęp), Modernizacja połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014,  ISBN 978-83-039-8.

27. P. Soroka, K. Lachowski ( red. naukowa i wstęp ), Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2015, ISBN 978-83-60882-25-2.

28.  J. Gacek, M. Karwalski,  P. Soroka, R. Woźniak ( red. naukowa), Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych RP z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7938-088-6.

29. P. Soroka, A. Zagórska ( red.), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, ISBN 978-83-7133-665-2.

30. W. Gajda, P. Soroka ( red. naukowa), „Ku pamięci prof. Andrzeja Zawiślaka – Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu”, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2017, ISBN 978-83-60882-45-0.

31. P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska ( red. naukowa ), Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8017-160-2.

32. A. Sęk, P. Soroka, M. Wiszniewska ( red. naukowa), Przesmyk Suwalski kluczem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach, Suwałki 2017, ISBN 978-83-949219-2-7.

33. P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska ( red. naukowa ), Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8017-206-7.

34. W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi (scientific editing). Modern aspects of management, CP „Komprint”, Odessa-Kiev 2018, ISBN 978-966-929-797-6

35. P. Soroka, R. Kołodziejczyk, A. Mitręga, K. Pająk, A. Skrabacz(red.), Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019,ISBN 978-83-8017-262-3.

36. P. Soroka, A. Zagórska, K. Wątorek ( red. naukowa), Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019,  ISBN 978-83-8017-266-1.

37. W. Gajda, K. Rud, P. Soroka ( red. naukowa), Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-60882-54-2.

38. W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi ( red.), Modern Aspects of Management. Part 2. Scientific monograph,  Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Kiev-Warsaw 2019, ISBN 978-83-60882-02-3.

39. W. Gajda, P. Soroka ( red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w społecznej nauce Kościoła. Monografia naukowa, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2020, ISBN 978-83-60882-03-0.IV. Pozostałe publikacje:

1. P. Soroka, Dwadzieścia lat wojskowego ruchu literackiego, w: J. Chłopecka, J. Furtak (red.); Szkic do pamięci. Almanach twórczości literackiej Wojskowych Kół i Grup Literackich, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Dom Wojska Polskiego, Warszawa 2003,  ISBN 83-85389-62-8.

2. P. Soroka, Elementy diagnozy sytuacji w polskim hutnictwie, w: Ogólnopolskie Forum „Sposoby ratowania polskiego hutnictwa”, Częstochowa 19 kwietnia 2001.

3. P. Soroka, Wypowiedź w panelu, w :L. Gilejko ( wstęp ), Uwarunkowania i skutki restrukturyzacji sektorów problemowych – sektor węglowy, energetyka, telekomunikacja, przemysł zbrojeniowy, PKP. Zapis dyskusji z Konferencji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.

V. Ekspertyzy (opublikowane)

1. Polskie Lobby Przemysłowe, Wielozadaniowy samolot bojowy dla wojsk lotniczych RP. Szansa na modernizację gospodarki i rozwój ekonomiczny Polski. Opinia na temat sposobu wyboru oferty, w: Gazeta Targowa Pomorza i Kujaw, przygotowane we współpracy
z magazynem lotniczym „Skrzydlata Polska”, 23 – 26.08. 1996, str. 8 – 13, ISSN-1231-9503 (udział Pawła Soroki polegał na koordynowaniu prac zespołu ekspertów opracowujących ekspertyzę i na redakcji jej końcowej wersji). 

2. Z. Cygan, R. Grabowiecki, S. Piasecki, P. Soroka, Memoriał w sprawie polityki przemysłowej w Polsce, w: Polskie Lobby Przemysłowe. Materiały programowe
i informacyjne. Publikacja nr 2, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa, marzec 1995, str.19 – 27, ISBN 83-902608-4-0.

3. Stanowisko określające kryteria wyboru systemu integrującego i rakiety przeciwpancernej dla śmigłowca uderzeniowego HUZAR, w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 6, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIMP, Warszawa 1998, str. 92 – 96, ISBN – 83-907971-5-1 (udział Pawła Soroki polegał na koordynowaniu prac grupy ekspertów opracowujących materiał i na redakcji ekspertyzy).

4. M. Bardecki, A. Kłos, T. Muszkiet (przewodniczący), P. Soroka, J. Tombak,
B. Zacharjasiewicz, Sektor paliwowo-energetyczny w Polsce w okresie 1990 - 2002: transformacja, stan faktyczny i perspektywy (górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, elektroenergetyka, gazownictwo i przemysł naftowy), w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie
i stanowiska z 2002 i początku 20003 roku. Publikacja nr 12, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIM, marzec 2003, str. 142 – 161, ISBN – 83-915122-2-3 (udział P. Soroki
 polegał na koordynowaniu prac zespołu ekspertów i na zredagowaniu ekspertyzy).

5. P. Soroka, Opinia dla Senatu RP – Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego na temat Informacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy o stanie realizacji
umów offsetowych związanych z zakupami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska z 2004 i początku 2005 roku. Publikacja nr 14, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, marzec 2005, str. 144 – 147, ISBN – 83-915122-4-X

6. Polskie Lobby Przemysłowe, Propozycje Polskiego Lobby Przemysłowego, dotyczące ustanowienia  strategicznego programu rządowego  związanego z pozyskaniem dla Sił Powietrznych samolotu szkolenia zaawansowanego ( LIFT )  pod nazwą: „Pozyskanie samolotu szkolenia zaawansowanego – I etap. Rozwinięcie tego samolotu do wersji szkolno-bojowej nowej generacji wraz z systemami wspomagającymi - II etap”, w: J. Horodecki, E. Misterski, Henryk Potrzebowski, Paweł Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2010 i początku 2011 roku, publikacja nr 21, Warszawa 2011 ISBN 978-83-932844-0-5 (udział P. Soroki  polegał na koordynowaniu prac zespołu ekspertów opracowujących ekspertyzę i na jej  zredagowaniu).

VI. Redakcja i opracowanie innych wydawnictw:

 Paweł Soroka od 1993 roku koordynuje prace przy formułowaniu opinii i stanowisk Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (www.plp.info.pl ), dotyczących strategicznych branż polskiego przemysłu. Wiele z nich dotyczyło bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego Polski, a niektóre także bezpieczeństwa energetycznego. Zostały one przekazane różnym ogniwom władzy w Polsce i prezentowane były w trakcie konferencji prasowych, a ponadto były zamieszczane w niżej wymienionych rocznikach Polskiego Lobby Przemysłowego. Paweł Soroka brał udział w ich redagowaniu.

1. K. Łasiewicki, PSoroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe. Materiały programowe i informacyjne, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1994, stron 68.

2. A. Janicki, K. Łasiewicki, P. Soroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 2 , Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1995 (stron 108), ISBN 83-902608-4-0.

3. M. Bardecki, P. Soroka (oprac.), Sektor naftowy w Polsce, Polskie Lobby Przemysłowe. Publikacja nr 3, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIMP, Warszawa maj 1995, stron 16.

4. K. Łasiewicki, H. Potrzebowski, P. Soroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe
im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 4,
Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1996 (stron 129),
ISBN – 83-902608-4-0.

5. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 5,
Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1997 (stron 186),
ISBN – 83-902608-4-0.

6. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego. Publikacja nr 6, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1998 (stron 184), ISBN -83-907971-5-1.

7. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne. Opinie i stanowiska. Publikacja
nr 7, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz, Warszawa marzec 1999 (stron 227), ISBN -83-87982-20-2.

8. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.),Polskie Lobby Przemysłowe
im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska. Publikacja nr 8, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz, Warszawa
marzec 2000 (stron 243), ISBN – 83-87982-40-7.

9. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe
im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie
i stanowiska. Publikacja nr 10, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz, Warszawa, marzec 2001 (stron 305), ISBN -83 – 915122-0-7. 

10. S. Dawidowicz, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały,
opinie i stanowiska z 2001 i początku 2002 roku. Publikacja nr 11, Ośrodek
Wydawniczo-Poligraficzny SIMP - Hanna Bicz, Warszawa, marzec 2002 (stron 341), ISBN - 83-915122-1-5.

11. S. Dawidowicz, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały;
opinie i stanowiska z 2002 i początku 2003 roku. Publikacja nr 12, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, marzec 2003 (stron 386), ISBN – 83-915122-2-3.

12. H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska
z 2003 i początku 2004 roku. Publikacja nr 13, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, marzec 2004 (stron 272), ISBN – 83 – 915122-3-1.

13. H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska
z 2004 i początku 2005 roku. Publikacja nr 14, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIM, Warszawa 2005 (stron 314), ISBN – 83-915122-4-X.

14. H. Potrzebowski; P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska z 2005 i początku 2006 roku. Publikacja nr 16, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIM, Warszawa 2006 (stron 214), ISBN-83-915-6-6. 

15. H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska. Publikacja nr 17, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2007, (stron 298 ), ISBN-978-83-915122-7-2.

16. J. Horodecki, P. Soroka, H. Potrzebowski ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2007 i początku 2008 roku. Publikacja nr 18, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, marzec 2008 ( 427 ),ISBN 978-83-915122-8-9.

17. P. Soroka, H. Potrzebowski ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2008 i początku 2009 roku, publikacja nr 19, Warszawa 2009, ISBN-978-83-915122-9-6.

18. J. Horodecki, Henryk Potrzebowski, Paweł Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2009 i początku 2010 roku, publikacja nr 20, Warszawa 2010, ISBN 978-83-915122-5-8.

19. J. Horodecki, E. Misterski, Henryk Potrzebowski, Paweł Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2010 i początku 2011 roku, publikacja nr 21, Warszawa 2011, ISBN 978-83-932844-0-5.

20. J. Horodecki, H. Potrzebowski i P. Soroka ( red. ), Polskiego Lobby Przemysłowego, Materiały  programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2011 i 2012 roku, publikacja nr 23, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna SIM, Warszawa 2012, ISBN 978-83-932844-2-9.

21. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. XX-lecie powstania. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2012 i początku 2013 roku, publikacja nr 24, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2013, ISBN 978-83-932844-3-6. 

22. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.  Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2013 i początku 2014 roku, publikacja nr 25, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2014, ISBN 978-83-932844-4-3. 

23. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.  Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2014 i początku 2015 roku, publikacja nr 26, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2015, ISBN 978-83-932844-5-0.

24. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.  Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2015 i początku 2016 roku, publikacja nr 27, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2016, ISBN 978-83-932844-6-7.

25. E. Misterski, K. Pająk, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2016 i początku 2017 roku, publikacja nr 28, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2017, ISBN 978-83-932844-3-6.

26. E. Misterski, K. Pająk, Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2017 i początku 2018 roku, publikacja nr 29, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2018, ISBN 978-83-932844-7-4.

27.  E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2018 i początku 2019 roku, publikacja nr 30, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa marzec 2019, ISBN 978-83-932844-8-1.

28. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2019 i początku 2020 roku, publikacja nr 31, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa marzec 2020, ISBN 978-83-932844-9-8.


VII. Ponadto udział  Pawła Soroki w opracowaniu i redakcji:
 Konwersatorium „O lepszą Polskę”. Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy, Polskie Lobby Przemysłowe i Kongregacja Przemysłowo- Handlowa OIG, opracowanie na podstawie materiałów z Konwersatorium: Marek Głogowski, Koordynator prac Konwersatorium:  Paweł Soroka, Warszawa 2005, stron 151, ( udział  Pawła Soroki w opracowaniu – ok.15 proc., w redagowaniu publikacji – ok.50 proc.). 
VIII. Publikacje literackie i dziennikarskie:
Ponadto Paweł Soroka jest autorem opublikowanych 4 tomików poezji i 2 arkuszy poetyckich, kilkudziesięciu wierszy w kilkunastu antologiach i almanachach literackich oraz jako dziennikarz – ponad 300 artykułów prasowych.

                                                                                     Warszawa, 10 grudnia 2016 r.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza