Translate

PUBLIKACJE NAUKOWE, UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH I W OPRACOWANIU RAPORTÓW

 

prof. dr hab. Paweł Soroka

Profesor tytularny nauk społecznychI. Autorskie monografie:


1. Rozprawa doktorska (opublikowana): P. Soroka, Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 1987, stron 230.


2. P. Soroka,  Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie normatywne, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2005, s. 303.


3. Rozprawa habilitacyjna ( opublikowana ): P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania,  Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2006, str.336, ISBN 83-7232-669-X.


4. S. Dymek, P. Soroka, W kręgu Jakuba Wojciechowskiego. Historia i dokonania ruchu społeczno-kulturalnego RSTK. Sylwetki twórców i animatorów, Seria wydawnicza Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wydanie I, Warszawa 2010 ( stron 186 ), ISBN 978-83-62769-20-9.


5.  A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Jak powstawały  i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u, MUZA S.A., Warszawa 2013, ISBN 978-83-7758-403-3.


6.  P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-060-5.


7. A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Od uprzemysłowienia w PRL do deindustralizacji kraju, Muza S.A., Warszawa 1915. ISBN 978-83-287-0186-1.


8. I. Gębski, M. Ostafijczuk, K. Rafalik, P. Soroka, Dwie ukryte tragedie w cieniu atomowej apokalipsy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8017-113-8.


9. A. Karpiński, S. Paradysz, B. Skrzypek, P. Soroka, W. Żółtkowski, Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej w świetle ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia. Stan w roku 1988, Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2018.


II. Artykuły i rozdziały w monografiach i  w czasopismach naukowych:


1. P. Soroka, Kategorie szkoły neobehawioryzmu amerykańskiego (na przykładzie Michaela Sullivana i Karla Deutscha), w: J. Kukułka, E.J. Pałyga (red.), Kategorie nauki o stosunkach międzynarodowych, Wydawca IGR SGPiS, Warszawa 1978, 


2. P. Soroka, Wystąpienie w dyskusji na Kongresie Kultury Języka Polskiego, 7 i 8 grudnia 1984 w Szczecinie, w: S. Urbańczyk (red.), Słowo piękne i prawdziwe. Materiały kongresowe, PWN Warszawa 1987, ISBN 83-01-07798-0


3. P. Soroka, Metodologiczne podstawy teorii decyzyjnych w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, w: J .Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 1988. 


4. P. Soroka, Kultura i upodmiotowienie pracy w grupach samorządnych, w: W. Załęski (red.), Grupowe i zespołowe formy organizacji pracy –założenia teoretyczne i doświadczenia praktyczne, Rzeszów 1988.


5. P. Soroka, Narodziny dwutygodnika Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Twórczość Robotników”, w: A. Słomkowska (red.), Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej. Tom XIV, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991 , ISBN 83-230-0298-3.


6. P. Soroka, Pakt o przedsiębiorstwie a uwłaszczenie pracowników, w: O politykę przemysłową państwa. Materiały z seminarium w Politechnice Warszawskiej, Warszawa 1992,


7. P. Soroka, Bezpieczeństwo państwa, (Cz. I , II i III); „Wojsko i Wychowanie” 1993 r., nr 2 , nr 3 i nr 4.


8. P. Soroka, Powstanie miesięcznika „Własnym głosem” (1990), w: A. Słomkowska (red.), Dylematy transformacji prasy polskiej, Dom Wydawniczy i Handlowy „Elipsa”, Warszawa 1994, ISBN 83-85466-46-0.


9. P. Soroka, Politka obronna Polski a restrukturyzacja przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, w: Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie, Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 1995 , ISBN 83-86803-20-7.


10. P. Soroka, Obraz polskiego przemysłu i jego perspektywy, w: J. Koteja, D. Claudel (red.), II Sympozjum w trosce o dom ojczysty, 25 – 27 sierpień 1985, Dawid & Dawid, Kraków 1986.


11. P. Soroka, Programowanie i realizacja studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej, w: Restrukturyzacja kształcenia w zakresie zarządzania w polskich uczelniach państwowych i prywatnych w perspektywie integracji z Unią Europejską, Materiały konferencyjne, Poraj k. Częstochowy, 26 – 27 września 1996, ISSN 1234-9895.


12.  J. Filipczuk, P. Soroka, T. Wach, Zmiany w zachowaniach polskich przedsiębiorstw i firm w warunkach  transformacji ustrojowej. Synteza 195 opisów przedsiębiorstw i firm, ”Przegląd Organizacji” nr 3 ,1998.


13. P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, w: L. Bujan, R. Gajda, A. Karpiński, M. Zdziech (red.), Współczesne zagrożenia Polski, Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa, nr 2 ,2002,  ISSN 1425-8043.


14.  P. Soroka, Międzynarodowe uwarunkowania zmian w systemie obronnym Polski w latach 1970 -1992, kwartalnik „Wiedza Obronna”, nr 3 ) 2003 ,  ISSN 0209- 0031.


15.  P. Soroka, Nowe uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie i na świecie, w: Problemy techniki uzbrojenia, Materiały XII Konferencji Naukowo-Technicznej – część II (red. wydania Ewa Szymanowska), Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Rynia, maj 2003,  ISSN 1230-3801.


16.  P. Sienkiewicz, P. Soroka, J. Wojeński.: Koncepcja i założenia systemu monitorowania problemów osób niepełnosprawnych w Polsce , w: P. Soroka ( redakcja naukowa ), Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania), Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2003, ISBN 83-918120-2-2.


17.  P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa militarnego Polski (część I i II), kwartalnik ”Wiedza Obronna”, nr 3 /2004  i nr 4/2004, ISSN 0209-0031.


18.   P. Soroka, Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa Polski (część I i II), „Myśl Wojskowa”, nr 4 /2005  i nr 5/ 2005, ISSN 0209-3111. 


19.  P. Soroka, Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa, „Myśl Wojskowa”

nr 6/2005 , ISSN 0209-3111.


20.  P. Soroka, Kierowanie przemysłem obronnym, w: Sympozjum naukowe pt. ”Nowoczesna wiedza i umiejętności organizacji i zarządzania składnikiem myślenia i działania inżyniera-organizatora”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna- Koło Uczelniane TNOiK , Warszawa – 14 listopada 2005.


21. P. Soroka, Cele polistrategii bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, (cz. I i II), kwartalnik „Wiedza Obronna” nr 3 /2005, nr 4/2005, ISSN 0209-0031


22. P. Soroka, Czy Polska jako członek Unii Europejskiej może przystąpić do NAFTY?, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej nr 2/2005, ISBN 83-918120-6-5.


23. P. Soroka, Reakcje na rozwój środków walki i narzędzi władzy, w: P. Soroka ( redakcja naukowa ), Ewolucja władzy a możliwości poznawcze nauk społecznych, Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2006, ISBN 83-918120-8-1.


24. P. Soroka, Kluczowe czynniki w prognozowaniu rozwoju branży, „ Zeszyty Naukowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej” Nr 1 (3) 2006,  ISBN 83-918120-9-X. 


25. P. Soroka, Konsolidacja polskich firm zbrojeniowych, kwartalnik „Wiedza Obronna” nr 1/2007, ISSN 0209-0031.


26. P. Soroka, M. Sułek, Realizacja umów offsetowych a polityka gospodarczo-obronna państwa, „Wiadomości SIMP”, luty 2008, ISSN 1231-6075.


27. P. Soroka, Reforma ONZ a bezpieczeństwo zbiorowe, kwartalnik „Wiedza Obronna” nr 2/2008, ISSN 0209-0031.


28. P. Soroka, Współpraca transatlantycka ( geneza, współczesność, perspektywy ), „Wiedza Obronna” nr 3/2008, ISSN 0209-0031.


29. P. Soroka, Silne zaplecze badawczo-rozwojowe warunkiem rozwoju polskiego przemysłu obronnego, Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Bydgoszczy, rok XIII 3/49, wrzesień 2008, ISSN 1730-6868.


30. T. Hypki, P. Soroka, Sytuacja na rynku lotniczym a potencjalni  partnerzy polscy i zagraniczni przy projektowaniu i produkcji nowego samolotu szkolno-bojowego, w: P. Soroka, H. Potrzebowski ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2008 i początku 2009 roku, publikacja nr 19, Warszawa 2009, ISBN-978-83-915122-9-6.


31. P. Soroka. Dylematy bezpieczeństwa energetycznego Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej, Zeszyt Naukowy nr 9 Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2008, ISSN 1899-4539.


32. P. Soroka , Profesjonalizacja polskiej armii a problemy jej modernizacji, w: P. Soroka ( red. naukowy ), Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Wydawnictwo WSEiP w Kielcach, Kielce 2010, ISBN 978-83-60056-47-9.


33. P. Soroka, Rezultaty konferencji pt. Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężenie kryzysu gospodarczego w Polsce", w: K. Rokiciński, T. Szubrycht , M. Zieliński ( red. ), Rola i zadania Marynarki Wojennej RP w systemie bezpieczeństwa państwa. Teoria, rzeczywistość, perspektywy, AMW Warszawa 2010.


34. P. Soroka, Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężenie kryzysu gospodarczego w Polsce, w: T. Szubrycht ( red. ), Stan obecny oraz perspektywy rozwoju Marynarki Wojennej RP. II Konferencja Naukowa, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-60056-66-0.


35. P. Soroka, Silne zaplecze badawczo-rozwojowe warunkiem rozwoju polskiego przemysłu obronnego, w: P. Soroka ( red. ), Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego ( ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego ), Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2011, ISBN 978-83-60056-66-0.


36. P. Soroka, M. Sułek, Szczególne miejsce wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych w systemie obronnym państwa a konsolidacja polskiego przemysłu obronnego, „Wiedza obronna” nr 4/2011, ISSN 0209-0031.


37. P. Soroka, Główne problemy modernizacji Sił Zbrojnych RP, w: M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran ( red. naukowa), Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, tom I, Wyższa szkoła Handlowa im. Boleslawa Markowskiego w Kielcach, Kielce 2011, ISBN 978-83-89274-81-6.


38. P. Soroka, Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego, w: R.M. Czarny, K. Spryszak ( red. naukowa), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Problemy administracji, zarządzania i ekonomii. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. ISBN 978-83-7780-466-7.


39. P. Soroka, How to Manage the Arctic-Possible Strategies and  their Consequences, in: R. M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska and R. S. Czarny ( ed. ), The Nothern Spaces-Contemporary Issues, Scandinavium Warszawa-Kielce 2012, ISBN 978-83-63016-18-1.


40. P. Soroka, Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, w: K. M. Księżopolski, K.Pronińska ( red. ),  Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej-wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7151-955-0.


41. Z. Klimiuk, P. Soroka, Aspekty gospodarcze i finansowanie budowy systemu obrony powietrznej Polski, w: K. Czupryński, A, Glen, P. Soroka ( red. naukowa i wprowadzenie), System Obrony Powietrznej Polski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7523-262-2.


42. P. Soroka, Procesy przekształceń i dostosowania polskiego sektora przemysłu obronnego do wymogów europejskiego rynku uzbrojenia, w: A. Cyran, P. Soroka ( red. naukowa i wstęp), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, Wydawnictwo UJK, Kielce 2014, ISBN 978-83-7133-599-0


43.  P. Soroka, Transformacja polskiego przemysłu w latach 1989-2013. Utrata potencjału czy modernizacja?, w: J. Kornaś, Ł. Danel ( red. ), 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ISBN 978-83-7464-724-3.


44. P. Soroka, Przywództwo polityczne Angeli Merkel, w: A. Kasińska-Metryka ( red. naukowa), Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ISBN 978-83-7133-605-8.


45. P. Soroka, Kwestia bezpieczeństwa energetycznego, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, nr 2 ( t. 50 ) 2014, ISSN 0209-0961.


46. P. Soroka, Wojna handlowo-gospodarcza w czasach współczesnego kryzysu gospodarczego, w: J. Płaczek ( red. naukowa), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Difin, Warszawa 2015 r. ,ISBN 978-83-7930-845-3.


47. P. Soroka, Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, w: J. Jaskiernia, R. Kubicki ( red. naukowa), Pomiędzy  światem polityki a światem naukowym, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Saletrze, tom pierwszy: Nauki o polityce, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2015, ISBN 978-83-65139-16-021.


48.  P. Soroka, Redukcja zbrojeń konwencjonalnych i wypracowanie środków budowy zaufania a restrukturyzacja przemysłów obronnych w Europie i w Polsce, w: T. Z. Leszczyński( red. naukowa), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015, ISBN 978-83-940397-4-5.48. 


49. P. Soroka, Ukraiński przemysł zbrojeniowy, w: K. Świder, A. Stec ( redakcja naukowa), Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa - Kraków 2015, ISBN 978-83-940397-1-4.


50. P. Soroka, Rola nowoczesnych technologii w wyścigu zbrojeń, „Przegląd Geopolityczny”, rok 2016, tom 16, ISSN: 2080-8836.


51.  P. Soroka, Źródła i przejawy kryzysu finansowo-gospodarczego w strefie euro i jego konsekwencje społeczno-polityczne, w: E. Trafiałek ( red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, ISBN 978-83-65139-44-3.


52. J. Olszewski, P. Soroka,  Wpływ konsolidacji przemysłowego potencjału obronnego na jego zdolności zaspokajania potrzeb modernizacyjnych Sił Zbrojnych, Rzeczypospolitej Polskiej w: P. Soroka, A. Zagórska ( red.), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, ISBN 978-83-7133-665-2.

53. P. Soroka, Możliwy udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów WISŁA i  NAREW, w: A. Radomyski, D. Żyłka, W. Materak ( redakcja naukowa), Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa, Akademia Obrony Narodowej, ISBN 978-83-7523-464-0.


54. P. Soroka, The essence, causes and the course of contemporary financial-economic crises and their social-economic and political effects, w: Vlastimil Vicen (ed.), Međunarodni naučni zbornik Pravo Ekonomija Menadžment I, Srpsko razvojno udruženje, Bački Petrovac 2016, s. 276-287, ISBN 978-86-80394-06-0.


55. P. Soroka, M. Sułek, Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna w warunkach globalizacji i liberalizacji rynków uzbrojenia, w: P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska ( red. naukowa ), Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8017-160-2.


56. P. Soroka, Politycy zmieniający rzeczywistość, w: T. Jarocki, A. Kasińska-metryka, W. Sokała. Sztuka polityki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017, s.29-41, ISBN 978-83-65139-94-8.


57. P. Soroka, K. Pająk, Zdolności polskiego przemysłu obronnego do zapewnienia uzbrojenia dla wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej, przydatnego do obrony Przesmyku Suwalskiego, w: A. Sęl. P. Soroka, M. Wiszniewska (red. naukowa), Przesmyk Suwalski kluczem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach, Suwałki 2017, ISBN 978-83-949219-2-7.


58. P. Soroka, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa, w: T. Jarocki(red.), Polityczne, ekonomiczne oraz społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, Kielce 2017, ISBN 978-83-65850-22-5.


59. P. Soroka, Piotr L. Wilczyński, Potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego, „Przegląd Geopolityczny”, tom 22, rok 2018, s. 55-71, ISSN: 2080-8836.


60. P. Soroka, Potencjał ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego po zerwaniu współpracy z Rosją, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 10 (813) październik 2017, s. 156-166. Czasopismo wydawane jest przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ISSN 0860-6846. Jest czasopismem indeksowanym w IC Journal Master List, znajduje się także w międzynarodowej bazie danych CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities EBSCO.


61. P. Soroka, A. Mitręga, Perspektywy współdziałania Wojsk Obrony Terytorialnej z administracja publiczną, w: Obrona Terytorialna w Polsce. Przeszłość-przyszłość, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach, Kielce 2018, s. 25-36.


62. P. Soroka, Militarne aspekty bezpieczeństwa europejskiego,w:A. Mróz- Jagiełło, P. Majdan, A. Zagórska ( red. ), Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.


63. P. Soroka, Formułowanie wymagań taktyczno-operacyjnych i innych kryteriów pozyskania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby różnych rodzajów wojsk, w: R. Białoskórski, P. Górny (red.), Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności. Wybrane zagadnienia Wyd. UPH, Siedlce 2018. ISBN 978-83-7051-901-8.


64.  P. Soroka, Crisis management at national and international level, w:W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi (scientific editing). Modern aspects of management, CP „Komprint”, Odessa-Kiev 2018, ISBN 978-966-929-797-6


65.P. Soroka, Potrzeba skoordynowania zarządzania kryzysowego realizowanego na poziomie wojewódzkim i lokalnym, w:P. Soroka, R. Kołodziejczyk, A. Mitręga, K. Pająk, A. Skrabacz(red.), Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019,ISBN 978-83-8017-262-3.


66.P. Soroka, Priorytety w programie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, w: P. Soroka, A. Zagórska, K. Wątorek (red. naukowa), Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019,  ISBN 978-83-8017-266-1.


67. P. Soroka, Deindustrializacja po 1989 roku i potrzeba reindustrializacji w Polsce, „Przegląd Geopolityczny, tom 29, lato 2019, s. 9 -24, ISSN: 2080-8836.


68. P. Soroka, Ruch ludowy wobec przekształceń własnościowych w Polsce w okresie transformacji po 1989 roku, w: R. Kubicki ( red.), Ruch ludowy w Polsce, Europie I na świecie, Wydawnictwo UJK, Kielce 2019, ISBN 978-83-7133-835-9


69. P. Soroka, Shaping of the energy mix by the Member States within the framework of the European Union's energy and climate policy, w: A. Adamczyk, M. Dziembała, A. Kłos,  M. Pachocka( red.), Promoting values, stability and economic prosperity in the changing world (in the global context). EU facing current challenges, opportunities, crisis & conflicts, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019. 


70. P. Soroka, Innowacyjność przedsiębiorstwa obronnego, w: W. Gajda, P.Soroka, V. Zaplatynskyi ( red.), Modern Aspects of Management. Part 2.Scientific monograph,  Oficyna Wydawnicza Warszawskiej SzkołyZarządzania-Szkoły Wyższej, Kiev-Warsaw 2019, ISBN 978-83-60882-02-3. 


71. P. Soroka, Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu stosunków transatlantyckich, w: R. M. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Ustroje - prawa człowieka – bezpieczeństwo -integracja europejska. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-193-5. 


72. P. Soroka, Geopolityczne aspekty przesmyku suwalskiego, w: A. Sęk, M. Wiszniewska, P. Soroka, J. Maj, A. Maksimczuk, B. Bębenek, Przesmyk ( Zespół redakcyjny), Przesmyk suwalski w warunkach kryzysu i wojny – aspekty obronne i administracyjne (konferencja naukowa, Suwałki, 9–10 maja 2019 roku), Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika, Suwałki 2020, ISBN 978-83–951182-5-8.


73. P. Soroka,Wykorzystanie potencjału Wojsk Obrony Terytorialnej i organizacji proobronnych do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, w: M. Wiszniewska, M. Andryszczyk, Z. Ciekot, J. Maj, A. Sęk, P. Soroka ( redaktorzy naukowi), Wybrane problemy bezpieczeństwa w rejonie suwalskim. Rola i zadania sektora pozamilitarnego, DIFIN SA, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8085-721-6 .


74. Z. Klimiuk, P. Soroka, Sposoby odbudowy i finansowania polskiego przemysłu lotniczego, "Przegląd Geopolityczny", Jesień 2021, tom 38, ISSN: 2080-8836.


75.  P. Soroka, Zadania polskich przedsiębiorstw obronnych i ich zaplecza badawczo-rozwojowego w budowie, ochronie i odbudowie infrastruktury krytycznej i obronnej, w: P. Soroka, A. Zagórska (redakcja naukowa), Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2021,ISBN 978-83-8017-414-6.


76. P. Soroka, Sytuacja polityczno-militarna Europy Środkowo-Wschodniej po upadku Związku Radzieckiego oraz jej implikacje dla bezpieczeństwa Polski i państw tego regionu, w: A. Sęk, P. Soroka, J. Maj, M. Kapusta ( red. naukowa), Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych w rejonie przesmyku suwalskiego,FENCE Poznań 2022, ISBN 978-83-67372-54-1.


77.  P. Soroka, Zdolności wojskowe państwa i ich uruchamianie, w: D. Popławski( redakcja naukowa),Studia nad potęgą państw, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66849-93-0.


78.P. Soroka, Modernizacja Sił Zbrojnych RP z udziałem polskiego przemysłu obronnego i na podstawie zakupów za granicą, w: B. Balcerowicz, Ł. Gajewski, S. Koziej, R. Kuźniar ( redaktor naukowy), R. Kupiecki. M. Madej, M. Menkiszak, G. Rydlewski, P. Soroka, Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66849-94-5.


79. P. Soroka, K. Pająk, Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w warunkach kryzysu epidemicznego i po jego ustąpieniu, w: A. Sęk, M. Kapusta, P. Soroka, A. Osińska ( red. naukowa), Region suwalski wobec asymetrycznych zagrożeń. Rola i zadania sektora pozamilitarnego,Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach,Suwałki 2022., ISBN 978-83-951182-7-2.


80.K. Pająk, P. Soroka, Wpływ koronawirusa na przemysł obronny w Polsce w czasie poszczególnych etapów pandemii, w: P. Soroka, K. Rawska, A. Zagórska ( redakcja naukowa), Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8017-460-3.


81. P. Soroka, Kształtowanie się nowego porządku międzynarodowego w okresie pandemii koronawirusa, „Przegląd Geopolityczny”, wiosna 2022, Tom 40, ISSN: 2080-8836.


82. P. Soroka, Rakietowy kryzys kubański 1962 roku, „Przegląd Geopolityczny”, wiosna 2022, Tom 40, ISSN: 2080-8836.


83. P. Soroka, Zmiany w Siłach Zbrojnych RP i polskim przemyśle obronnym po wybuchu wojny na Ukrainie, w: P. Soroka, K. Pająk ( redakcja naukowa), Wybrane aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę w obszarze politycznym, militarnym i gospodarczym, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2023, ISBN 978-83-8017-474-0.


III. Redakcja naukowa monografii i druków zwartych:


1. P. Soroka (redaktor naukowy), Propozycje dla Polski .Koncepcje i realia , Materiały i studia - Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2000 (stron 112), ISBN 83-907891-7-5.


2. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polska racja stanu. Elementy alternatywnego programu gospodarczego, Polskie Lobby Przemysłowe. Publikacja nr 9, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz, Warszawa marzec 2000, stron 119, ISBN  83-87982-40-7.


3. P. Soroka (redaktor naukowy), Propozycje dla Polski. Rządzenie strategiczne, Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2001 (stron 124), ISBN 83-907891-6-7.


4. P. Soroka (redaktor naukowy), Sposoby formułowania programu przekształceń branży obronnej, Materiały i studia – Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej; Warszawa 2002 (stron 80). ISBN 83-907891-9-1.


5. P. Soroka: (redaktor naukowy), Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania),Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2003 (stron 246), ISBN 83-918120-2-2.


6. P. Soroka: (redaktor naukowy), Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy, Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2004 (stron 173), ISBN 83-918120-5-7.


7.   P. Soroka: (redaktor naukowy), Możliwości samofinansowania wzrostu gospodarczego. Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2005 (stron 128), ISBN 83-918120-7-3


8.    P. Soroka ( redaktor naukowy ), Ewolucja władzy a możliwości poznawcze nauk społecznych. Materiały i studia – Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2006, ISBN 83-918120-8-1.


9.   P. Soroka ( redakcja naukowa i wstęp ), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach otwartego europejskiego rynku uzbrojenia ( teksty wystąpień ), Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2006, ISSN 1425-8043.


10.    P. Soroka ( redakcja naukowa ), Strategia elementem polityki obronnej. Narzędzia przebudowy i rządzenia państwem ( materiały z warsztatów edukacyjnych ), Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa i Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2007,  ISSN 1425-8043.


11.  . P. Soroka ( redakcja naukowa ), Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa 2008, ( stron 336 ), ISBN 978-83-60882-16-0.


12. P. Soroka ( redakcja naukowa ), Problemy rozwoju regionu podlaskiego w okresie światowego kryzysu gospodarczego, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Wyższa Szkoła Organizacji Turystki i Hotelarstwa, nadbużańska Szkoła Wyższa, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60882-28-3.


13. P. Soroka ( redakcja naukowa ), Przyszłość społecznej gospodarki rynkowej w warunkach globalizacji, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60882-36-8.


14. P. Soroka ( redaktor naukowy ), Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2010,( stron 108 ), ISBN 978-83-60056-47-9.


15. P. Soroka ( red. naukowy ), Systemy finansowe w służbie społeczeństwu i gospodarce, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, ( stron  190 ), Warszawa 2011, ISBN 978-83-60882-48-1.


16.  P. Soroka ( redakcja naukowa i wstęp ), Modernizacja wojsk lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki ( materiały konferencyjne), Polskie Lobby Przemysłowe i Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011 ( stron 183 ), ISBN 978-83—62954-03-2.


17. J. Horodecki, P. Soroka ( redakcja), Raport. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce, Polskie Lobby Przemysłowe – Konwersatorium „O lepszą Polskę”, Warszawa 2011, ( stron 141 ), ISBN 978-83-932844-1-2.

18.  P. Soroka ( redakcja ), Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego ( ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego), Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2011 ( stron 143 ),  ISBN 978-83-60056-66-0


19. P. Soroka ( red. ), Raport pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrailizacji Polski” o objętości 113 stron, opublikowany  w Roczniku Polskiego Lobby Przemysłowego, Materiały  programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2011 i 2012 roku, redakcja: J. Horodecki, H. Potrzebowski i P. Soroka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna SIM, Warszawa marzec 2012. ISBN 978-83-932844-2-9.


20. K. Mroczkowski, K. Ludwiniak, P. Soroka ( red. ), Część druga Raportu „Przyczyny i konsekwencje  globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, w: E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. XX-lecie powstania. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2012 i początku 2013 roku, Publikacja nr 24, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2013, ISBN 978-83-932844-3-6. 


21. B. Pacek, P. Soroka, M. Kubiński ( red. naukowa ), Wojska Specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7523-251-6.


22. K. Czupryński, A, Glen, P. Soroka ( red. naukowa i wprowadzenie), System Obrony Powietrznej Polski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7523-262-2


23. K. Lachowski, P. Soroka ( red. naukowa i wstęp ), Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej. Świat-Europa-Polska, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60882-92-4.


24. P. Soroka ( red. naukowa i wstęp), Kryzysy gospodarcze i polityczne a ewolucja systemów politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, ISBN 978-83-7133-563-1.


25. A. Cyran, P. Soroka ( red. naukowa i wstęp), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, Wydawnictwo UJK, Kielce 2014, ISBN 978-83-7133-599-0.


26. K. Czupryński, P. Soroka ( redakcja i wstęp), Modernizacja połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014,  ISBN 978-83-039-8.


27. P. Soroka, K. Lachowski ( red. naukowa i wstęp ), Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2015, ISBN 978-83-60882-25-2.


28.  J. Gacek, M. Karwalski,  P. Soroka, R. Woźniak ( red. naukowa), Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych RP z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7938-088-6.


29. P. Soroka, A. Zagórska ( red.), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, ISBN 978-83-7133-665-2.


30. W. Gajda, P. Soroka ( red. naukowa), „Ku pamięci prof. Andrzeja Zawiślaka – Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu”, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2017, ISBN 978-83-60882-45-0.


31. P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska ( red. naukowa ), Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8017-160-2.


32. A. Sęk, P. Soroka, M. Wiszniewska ( red. naukowa), Przesmyk Suwalski kluczem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach, Suwałki 2017, ISBN 978-83-949219-2-7.


33. P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska ( red. naukowa ), Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8017-206-7.


34. W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi (scientific editing). Modern aspects of management, CP „Komprint”, Odessa-Kiev 2018, ISBN 978-966-929-797-6


35. P. Soroka, R. Kołodziejczyk, A. Mitręga, K. Pająk, A. Skrabacz(red.), Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019,ISBN 978-83-8017-262-3.


36. P. Soroka, A. Zagórska, K. Wątorek ( red. naukowa), Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019,  ISBN 978-83-8017-266-1.


37. W. Gajda, K. Rud, P. Soroka ( red. naukowa), Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-60882-54-2.


38. W. Gajda, P. Soroka, V. Zaplatynskyi ( red.), Modern Aspects of Management. Part 2. Scientific monograph,  Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Kiev-Warsaw 2019, ISBN 978-83-60882-02-3.


39. W. Gajda, P. Soroka ( red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w społecznej nauce Kościoła. Monografia naukowa, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2020, ISBN 978-83-60882-03-0.


40. A. Sęk, M. Wiszniewska, P. Soroka, J. Maj, A. Maksimczuk, B. Bębenek, Przesmyk ( Zespół redakcyjny), Przesmyk suwalski w warunkach kryzysu i wojny – aspekty obronne i administracyjne (konferencja naukowa, Suwałki, 9–10 maja 2019 roku), Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika, Suwałki 2020, ISBN 978-83–951182-5-8.


41. P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska ( Redakcja naukowa), Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8017-320-0.


42. M.Wiszniewska, M. Andryszczyk, Z. Ciekot, J. Maj, A. Sęk, P. Soroka ( redaktorzy naukowi), Wybrane problemy bezpieczeństwa w rejonie suwalskim. Rola i zadania sektora pozamilitarnego, DIFIN SA, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8085-721-6.


43. P. Soroka, K. Golczak, A. Skrabacz,R. Kołodziejczyk, P. L. Wilczyński, A. Mitręga, K. Pająk ( red. naukowa), Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8017-375-0.


44. P. Soroka, A. Zagórska (redakcja naukowa), Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2021,ISBN 978-83-8017-414-6.


45.P. Soroka, K. Rawska, A. Zagórska ( redakcja naukowa), Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8017-460-3.


46. A. Sęk, P. Soroka, J. Maj, M. Kapusta( ( redakcja naukowa), Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych w rejonie przesmyku suwalskiego, FENCE, Poznań 2022, ISBN 978-83-67372-54-1.


47.  P. Soroka, K. Pająk ( redakcja naukowa), Wybrane aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę w obszarze politycznym, militarnym i gospodarczym, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2023, ISBN 978-83-8017-474-0.


IV. Pozostałe publikacje:


1. P. Soroka, Dwadzieścia lat wojskowego ruchu literackiego, w: J. Chłopecka, J. Furtak (red.); Szkic do pamięci. Almanach twórczości literackiej Wojskowych Kół i Grup Literackich, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Dom Wojska Polskiego, Warszawa 2003,  ISBN 83-85389-62-8.


2. P. Soroka, Elementy diagnozy sytuacji w polskim hutnictwie, w: Ogólnopolskie Forum „Sposoby ratowania polskiego hutnictwa”, Częstochowa 19 kwietnia 2001.


3. P. Soroka, Wypowiedź w panelu, w :L. Gilejko ( wstęp ), Uwarunkowania i skutki restrukturyzacji sektorów problemowych – sektor węglowy, energetyka, telekomunikacja, przemysł zbrojeniowy, PKP. Zapis dyskusji z Konferencji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.


V. Ekspertyzy (opublikowane)


1. Polskie Lobby Przemysłowe, Wielozadaniowy samolot bojowy dla wojsk lotniczych RP. Szansa na modernizację gospodarki i rozwój ekonomiczny Polski. Opinia na temat sposobu wyboru oferty, w: Gazeta Targowa Pomorza i Kujaw, przygotowane we współpracy

z magazynem lotniczym „Skrzydlata Polska”, 23 – 26.08. 1996, str. 8 – 13, ISSN-1231-9503 (udział Pawła Soroki polegał na koordynowaniu prac zespołu ekspertów opracowujących ekspertyzę i na redakcji jej końcowej wersji). 


2. Z. Cygan, R. Grabowiecki, S. Piasecki, P. Soroka, Memoriał w sprawie polityki przemysłowej w Polsce, w: Polskie Lobby Przemysłowe. Materiały programowe

i informacyjne. Publikacja nr 2, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa, marzec 1995, str.19 – 27, ISBN 83-902608-4-0.


3. Stanowisko określające kryteria wyboru systemu integrującego i rakiety przeciwpancernej dla śmigłowca uderzeniowego HUZAR, w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 6, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIMP, Warszawa 1998, str. 92 – 96, ISBN – 83-907971-5-1 (udział Pawła Soroki polegał na koordynowaniu prac grupy ekspertów opracowujących materiał i na redakcji ekspertyzy).


4. M. Bardecki, A. Kłos, T. Muszkiet (przewodniczący), P. Soroka, J. Tombak,

B. Zacharjasiewicz, Sektor paliwowo-energetyczny w Polsce w okresie 1990 - 2002: transformacja, stan faktyczny i perspektywy (górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, elektroenergetyka, gazownictwo i przemysł naftowy), w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie

i stanowiska z 2002 i początku 20003 roku. Publikacja nr 12, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIM, marzec 2003, str. 142 – 161, ISBN – 83-915122-2-3 (udział P. Soroki

 polegał na koordynowaniu prac zespołu ekspertów i na zredagowaniu ekspertyzy).


5. P. Soroka, Opinia dla Senatu RP – Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego na temat Informacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy o stanie realizacji

umów offsetowych związanych z zakupami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, w: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska z 2004 i początku 2005 roku. Publikacja nr 14, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, marzec 2005, str. 144 – 147, ISBN – 83-915122-4-X


6. Polskie Lobby Przemysłowe, Propozycje Polskiego Lobby Przemysłowego, dotyczące ustanowienia  strategicznego programu rządowego  związanego z pozyskaniem dla Sił Powietrznych samolotu szkolenia zaawansowanego ( LIFT )  pod nazwą: „Pozyskanie samolotu szkolenia zaawansowanego – I etap. Rozwinięcie tego samolotu do wersji szkolno-bojowej nowej generacji wraz z systemami wspomagającymi - II etap”, w: J. Horodecki, E. Misterski, Henryk Potrzebowski, Paweł Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2010 i początku 2011 roku, publikacja nr 21, Warszawa 2011 ISBN 978-83-932844-0-5 (udział P. Soroki  polegał na koordynowaniu prac zespołu ekspertów opracowujących ekspertyzę i na jej  zredagowaniu).


VI. Redakcja i opracowanie innych wydawnictw:


 Paweł Soroka od 1993 roku koordynuje prace przy formułowaniu opinii i stanowisk Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (www.plp.info.pl ), dotyczących strategicznych branż polskiego przemysłu. Wiele z nich dotyczyło bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego Polski, a niektóre także bezpieczeństwa energetycznego. Zostały one przekazane różnym ogniwom władzy w Polsce i prezentowane były w trakcie konferencji prasowych, a ponadto były zamieszczane w niżej wymienionych rocznikach Polskiego Lobby Przemysłowego. Paweł Soroka brał udział w ich redagowaniu.


1. K. Łasiewicki, P. Soroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe. Materiały programowe i informacyjne, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1994, stron 68.


2. A. Janicki, K. Łasiewicki, P. Soroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 2 , Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1995 (stron 108), ISBN 83-902608-4-0.


3. M. Bardecki, P. Soroka (oprac.), Sektor naftowy w Polsce, Polskie Lobby Przemysłowe. Publikacja nr 3, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIMP, Warszawa maj 1995, stron 16.


4. K. Łasiewicki, H. Potrzebowski, P. Soroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe

im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 4,

Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1996 (stron 129),

ISBN – 83-902608-4-0.


5. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne. Publikacja nr 5,

Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1997 (stron 186),

ISBN – 83-902608-4-0.


6. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka, J. Turski (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego. Publikacja nr 6, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP, Warszawa marzec 1998 (stron 184), ISBN -83-907971-5-1.


7. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne. Opinie i stanowiska. Publikacja

nr 7, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz, Warszawa marzec 1999 (stron 227), ISBN -83-87982-20-2.


8. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.),Polskie Lobby Przemysłowe

im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska. Publikacja nr 8, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz, Warszawa

marzec 2000 (stron 243), ISBN – 83-87982-40-7.


9. J. Horodecki, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe

im. E. Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie

i stanowiska. Publikacja nr 10, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIMP – Hanna Bicz, Warszawa, marzec 2001 (stron 305), ISBN -83 – 915122-0-7. 


10. S. Dawidowicz, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały,

opinie i stanowiska z 2001 i początku 2002 roku. Publikacja nr 11, Ośrodek

Wydawniczo-Poligraficzny SIMP - Hanna Bicz, Warszawa, marzec 2002 (stron 341), ISBN - 83-915122-1-5.


11. S. Dawidowicz, H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały;

opinie i stanowiska z 2002 i początku 2003 roku. Publikacja nr 12, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, marzec 2003 (stron 386), ISBN – 83-915122-2-3.


12. H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska

z 2003 i początku 2004 roku. Publikacja nr 13, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, marzec 2004 (stron 272), ISBN – 83 – 915122-3-1.


13. H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska

z 2004 i początku 2005 roku. Publikacja nr 14, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIM, Warszawa 2005 (stron 314), ISBN – 83-915122-4-X.


14. H. Potrzebowski; P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska z 2005 i początku 2006 roku. Publikacja nr 16, Ośrodek Wydawniczo- Poligraficzny SIM, Warszawa 2006 (stron 214), ISBN-83-915-6-6. 


15. H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska. Publikacja nr 17, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2007, (stron 298 ), ISBN-978-83-915122-7-2.


16. J. Horodecki, P. Soroka, H. Potrzebowski ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2007 i początku 2008 roku. Publikacja nr 18, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, marzec 2008 ( 427 ),ISBN 978-83-915122-8-9.


17. P. Soroka, H. Potrzebowski ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2008 i początku 2009 roku, publikacja nr 19, Warszawa 2009, ISBN-978-83-915122-9-6.


18. J. Horodecki, Henryk Potrzebowski, Paweł Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2009 i początku 2010 roku, publikacja nr 20, Warszawa 2010, ISBN 978-83-915122-5-8.


19. J. Horodecki, E. Misterski, Henryk Potrzebowski, Paweł Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2010 i początku 2011 roku, publikacja nr 21, Warszawa 2011, ISBN 978-83-932844-0-5.


20. J. Horodecki, H. Potrzebowski i P. Soroka ( red. ), Polskiego Lobby Przemysłowego, Materiały  programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2011 i 2012 roku, publikacja nr 23, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna SIM, Warszawa 2012, ISBN 978-83-932844-2-9.


21. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. XX-lecie powstania. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2012 i początku 2013 roku, publikacja nr 24, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2013, ISBN 978-83-932844-3-6. 


22. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.  Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2013 i początku 2014 roku, publikacja nr 25, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2014, ISBN 978-83-932844-4-3. 


23. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.  Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2014 i początku 2015 roku, publikacja nr 26, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2015, ISBN 978-83-932844-5-0.


24. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.  Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2015 i początku 2016 roku, publikacja nr 27, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2016, ISBN 978-83-932844-6-7.


25. E. Misterski, K. Pająk, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2016 i początku 2017 roku, publikacja nr 28, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2017, ISBN 978-83-932844-3-6.


26. E. Misterski, K. Pająk, Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2017 i początku 2018 roku, publikacja nr 29, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2018, ISBN 978-83-932844-7-4.


27.  E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2018 i początku 2019 roku, publikacja nr 30, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa marzec 2019, ISBN 978-83-932844-8-1.


28. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2019 i początku 2020 roku, publikacja nr 31, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa marzec 2020, ISBN 978-83-932844-9-8.


29.E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2020 i początku 2021 roku, publikacja nr 32, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2021,ISBN 978-83-960892-0-5


30. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2021 i początku 2022 roku, publikacja nr 33, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa marzec 2022, ISBN 978-83-960892-1-2


31.E. Misterski, H. Potrzebowski, K. Rawska, P. Soroka ( red. ), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2022 i początku 2023 roku, publikacja nr 34, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa marzec 2023, ISBN 978-83-960892-4-3.VII. Ponadto udział  Pawła Soroki w opracowaniu i redakcji:

 Konwersatorium „O lepszą Polskę”. Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy, Polskie Lobby Przemysłowe i Kongregacja Przemysłowo- Handlowa OIG, opracowanie na podstawie materiałów z Konwersatorium: Marek Głogowski, Koordynator prac Konwersatorium:  Paweł Soroka, Warszawa 2005, stron 151, ( udział  Pawła Soroki w opracowaniu – ok.15 proc., w redagowaniu publikacji – ok.50 proc.). 
VIII. Udział w projektach badawczych


W latach 1978-2019 Paweł Soroka uczestniczył w 14 projektach badawczych ( z tego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego – w ośmiu), zrealizowanych m.in. ze środków własnych uczelni, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiot tych projektów badawczych zgodny był zgodny z jego zainteresowaniami badawczymi.

W zakresie nauki o bezpieczeństwie kierował kilkoma przedsięwzięciami badawczymi, a mianowicie:


1) w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej przedsięwzięciem badawczym z zakresu bezpieczeństwa społecznego pt. ”Koncepcja i założenia systemu monitorowania problemów osób niepełnosprawnych w Polsce - I etap”. Było ono realizowane w okresie od lipca 2001 do lipca 2002 roku we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie składało się z trzech elementów: 1) ilościowych i jakościowych badań empirycznych osób niepełnosprawnych, ich potrzeb i kluczowych problemów; 2) przeprowadzonych na próbie ogólnopolskiej badań 96 instytucji i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne; 3) opracowania - na podstawie wymienionych badań empirycznych - koncepcji systemu monitorowania problemów osób niepełnosprawnych w Polsce. Było to jedno z największych w Polsce badań organizacji i instytucji wspomagających niepełnosprawnych. Wyniki badań i koncepcja systemu monitorowania zostały przekazane do sponsora przedsięwzięcia badawczego - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przedstawione na konferencji naukowej zorganizowanej przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą w dniu 27 listopada 2002 roku, a ponadto opublikowane w książce pt. „Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania)”, redakcja naukowa P. Soroka, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2003. Nie tylko kierowałem tymi badaniami, lecz byłem także współautorem raportu końcowego z badań.


2) Paweł Soroka kierował zespołem badawczym realizującym pracę badawczą nr 614571 z dziedziny bezpieczeństwa narodowego na temat „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”. Była to pierwsza w Polsce praca badawcza poświęcona procesom konsolidacji polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo- rozwojowego na tle podobnych procesów rozgrywających się w Europie i w świecie, realizowana w latach 2015-2016 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jej ramach ukazała się monografia zbiorowa pod redakcją naukową P. Soroki i A. Zagórskiej pt. Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, a ponadto w 2016 roku wydany został przez Wydawnictwo UJK Raport końcowy z pracy badawczej „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, realizowanej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego”, Kielce 2016. Raport końcowy zawierał nie tylko pogłębioną diagnozę i analizę procesów konsolidacji przemysłu zbrojeniowych w Polsce i na świecie, lecz także praktyczne rekomendacje. Dlatego został przekazany m.in. Ministrowi Obrony Narodowej i kierownictwu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Wydziałowa Komisja Nauki, Innowacji i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK przyznała mu ocenę wyróżniającą.


Ponadto brał udział w innych projektach badawczych z zakresu nauki o bezpieczeństwie tj. :

- w projekcie rozwojowym Nr OR00014009, w którym liderem Konsorcjum naukowo-przemysłowego była Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach pt. „System monitorowania zasobów medycznych dla ratownictwa zintegrowanego i systemu powiadamiania ratunkowego podczas działań rutynowych oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego w państwie", realizowanym w okresie od 01.02.2010 r. do 31.032011 r., zleconym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( Umowa między Konsorcjum naukowo-przemysłowym a MNiSzW nr 0140/R/T00/2009/09 ).

- projekcie badawczym realizowanym w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (symbol i tytuł projektu: Nr 019/S/12), zakończonym w 2012 roku napisaniem opracowania pt. „Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa energetycznego”. Opracowanie to stało się podstawą książki mojego autorstwa pt. Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015.

- w pracach Rady Programowej projektu badawczego „Pułaski dla Obronności Polski” w II połowie 2014 roku, realizowanym przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.- w ostatnim etapie projektu „Strategia odstraszania – wyzwania i rekomendacje strategii obronnej RP”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych – czerwiec 2015 r.Kierował także zespołem badawczym realizującym w latach 2018-2019 pracę badawczą pt. ,,Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne". Wydziałowa Komisja ds. Nauki, Innowacji i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w dniu 26.04.2017 r. oceniła wnioski złożone na rok 2018 i rekomendowała ten projekt do realizacji jako wyróżniający. Celem tego projektu badawczego było przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania kryzysowego na poziomie województwa jako głównego elementu ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego. Problem badawczy ukazany został na przykładzie województwa świętokrzyskiego obejął także reagowanie kryzysowe na szczeblu powiatów i gmin. Zespół badawczy ukazał funkcjonalną i instytucjonalną stronę zarządzania kryzysowego w województwie świętokrzyskim. W ramach diagnozy przedstawione zostały silne i słabe strony systemu zarządzania kryzysowego w tym województwie. Przedsięwzięcie zostało zakończone w czerwcu 2019 r. napisaniem Raportu końcowego oraz wydaniem przez Dom Wydawniczy ELIPSA monografii zbiorowej pt. ,,Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne", zawierającej wyniki badań.Ponadto brał udział w przedsięwzięciach badawczych realizowanych w ramach innych dyscyplin naukowych.

1) Z zakresu stosunków międzynarodowych:

- w badaniu w ramach Międzyresortowej Naukowo-Badawczej Grupy Tematycznej MR III. 3.7, poświęconym kategoriom nauki o stosunkach międzynarodowych, przeprowadzonym w 1977 roku. Mój udział polegał na napisaniu opracowania pt. „Kategorie szkoły neobehawioryzmu amerykańskiego ( na przykładzie Michaela Sullivana i Karla Deutscha)”. Zostało ono zamieszczone w publikacji pt. „Kategorie nauki o stosunkach międzynarodowych ( pod red. J. Kukułki i E. Pałygi ), Warszawa 1978.

- pełnił funkcję sekretarza zespołu badawczego w przedsięwzięciu badawczym realizowanym przez Warszawską Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą - w ramach programu PHARE FIESTA II - zakończonym w październiku 1998 roku opracowaniem „Koncepcji i założeń metodyczno-organizacyjnych niezależnej agencji monitorowania inicjatyw administracyjno-rządowych „NAMIAR”, związanych z procesem integracji Polski z Unią Europejską. W założeniu „NAMIAR” miał być systemem gromadzenia informacji odnoszących się do procesów integracji, a zwłaszcza ich skutków. W dziedzinach monitorowanych „NAMIAR” koncentrować się miał na kluczowych dla Polski problemach (obszarach) i procesach integracji. Koncepcja „NAMIARU” została przyjęta przez zleceniodawcę przedsięwzięcia badawczego - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, lecz nie została wdrożona. Koncepcja „NAMIARU” została przedstawiona i przedyskutowana podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Warszawską Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą w kwietniu 1998 roku, a następnie zamieszczona w publikacji pokonferencyjnej pt. Spór o integrację. Część druga, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 1998.Wyniki tego badania wzbogaciły wiedzę naukową w Polsce z zakresu integracji europejskiej na styku z praktyką jej realizacji.


2) Z zakresu nauk ekonomicznych:

- uczestniczył w badaniach naukowych w ramach realizacji tematu „Konflikty przemysłowe”, przeprowadzonych w 1991 roku przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Kostrowickiej. Badania poświęcone były przyczynom, sposobom i przejawom rozwiązywania konfliktów społecznych w zakładach pracy w okresie transformacji gospodarki. Wyniki tych badań zostały przedstawione w „Przeglądzie Społecznym” nr 18-19/93. Pozwoliły one na opracowanie technik rozwiązywania konfliktów społecznych, zastosowanych w praktyce mediacji sporów zbiorowych między pracodawcą a związkami zawodowymi na terenie całej Polski. Udział mój w badaniach polegał na zbieraniu w środowiskach pracowniczych danych dotyczących przedmiotu badań i ich opracowaniu.

- w przedsięwzięciem badawczym pt. „Zmiany w zachowaniach polskich firm i przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej”, realizowanym w ramach Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Pełnił w nim funkcję sekretarza zespołu badawczego. Przedsięwzięcie miało na celu zidentyfikowanie najczęstszych rodzajów zachowań polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej poprzez rozpoznanie, ocenę i analizę zachodzących w nich zmian. Podstawą empiryczną przedsięwzięcia były opisy różnych polskich firm i przedsiębiorstw, które w liczbie 195 zostały sporządzone w latach 1992-1997 w WSZ-SW w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Podyplomowych Studiów Marketingu przez słuchaczy tych studiów. Każdy z opisów pochodził od innego autora i dotyczył innego przedsiębiorstwa. W drugiej fazie badań zespół w składzie: dr Janusz Filipczuk, dr Paweł Soroka i dr Tomasz Wach dokonał syntezy sporządzonych opisów, w której - w oparciu o nie - przedstawiono zachowania objętych nimi przedsiębiorstw i firm. Synteza była zaprezentowana w trakcie konferencji zorganizowanej przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą, a jej streszczenie opublikowane w „Przeglądzie Organizacji” w nr 3/98. Wyniki tego badania stanowiły wkład do nauki o zarządzaniu dotyczący funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w państwie postkomunistycznym wprowadzającym reguły gospodarki rynkowej.

- w przedsięwzięciu badawczym pt. „Prognozowanie scenariuszowe w zarządzaniu firmą”, I etap: styczeń-luty 2005, II etap: marzec-grudzień 2005, realizowanym przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą.

- w przedsięwzięciu badawczym realizowanym od 21 stycznia 2005 roku przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą pt. „Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji. Scenariusze w prognozowaniu systemów”. Przedsięwzięcie zostało zakończone pod koniec 2006 roku opracowaniem Raportu końcowego, który został zamieszczony w „Zeszytach Naukowych Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej” - nr 1 (3) 2006.

- w projekcie badawczym realizowanym w latach 2009-2010 roku przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą pt. „Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce-uwarunkowania, stan i perspektywy”. Badanie zostało uwieńczone wydaniem monografii zbiorowej pt. Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, red. naukowa P. Soroka, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2009.

- w przedsięwzięciu badawczym pt. Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe, realizowanym przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą w latach 2011-2015. Badanie zostało uwieńczone wydaniem dwóch publikacji: W. Bojarski wraz zespołem, P. Soroka ( red. naukowa), Kodeks społecznej gospodarki rynkowej, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2013, oraz monografii zbiorowej: P. Soroka, K. Lachowski ( red. naukowa i wstęp ), Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2015..IX. Udział w opracowaniu i redakcji raportów 


W latach 203-2005 Paweł Soroka koordynował prace powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe Konwersatorium „O lepszą Polskę”, zakończone opracowaniem i wydaniem w 2005 roku Raportu pt. „O stanie państwa i sposobach jego naprawy” o objętości 157 stron. W latach 2010 - 2011 koordynowałem prace wspomnianego Konwersatorium „O lepszą Polskę”, zmierzające do opracowania raportu na temat globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Efektem tych prac jest wydany w formie monografii w 2011 r. wymieniony wyżej raport „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”. Druga część tego Raportu pod redakcją Krzysztofa Mroczkowskiego, Krzysztofa Ludwiniaka i moją, o objętości 53 stron, została opublikowana w marcu 2013 roku w Roczniku Polskiego Lobby Przemysłowego.

W roku 2012 był redaktorem i współautorem opracowanego przez Zespół ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego raportu pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”, o objętości 115 stron, opublikowanego w 2012 roku w roczniku Polskiego Lobby Przemysłowego. Raport składa się z trzech części. W części A. przedstawiono budowę nowych przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1949-1988 i transformację polskiego przemysłu w latach 1989 – 2012, w tym procesy deindustrializacji oraz wnioski z doświadczeń podjętego w 1989 roku procesu transformacji polskiego przemysłu. W części B ukazano nowe trendy w światowej sytuacji przemysłowej. W części C zaprezentowana została wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski oraz wnioskowane przez Polskie Lobby Przemysłowe kierunki działań Rządu RP na rzecz nowoczesnej reindustrializacji Polski. Warto podkreślić, iż postulat nowoczesnej reindustrializacji Polskie Lobby Przemysłowe wprowadziło do debaty publicznej już w 2012 roku, a więc znacznie wcześniej, kiedy ideę tę zaczęły głosić w naszym kraju partie polityczne.

W oparciu o główne tezy wymienionych powyżej raportów, w wyniku Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 27-28.06.2012 r. przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą, Krajową Radę Spółdzielczości i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. „Systemy finansowe na rzecz Społecznej gospodarki Rynkowej Świat-Europa-Polska”, opracowany został raport Konwersatorium „O lepszą Polskę” pt. „Wyzwania gospodarcze przed Polską i propozycje ich rozwiązania”. Raport, liczący 33 strony, został zamieszczony w Internecie w styczniu 2017 r.

Do wszystkich wymienionych wyżej raportów wniosłem swoje myśli i uwagi oraz brałem udział w ich redakcji ( wszystkie te raporty są dostępne na stronach www.plp.info.pl ).W okresie od marca do listopada 2020 roku Paweł Soroka koordynował prace Konwersatorium "O lepszą Polskę", powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego, zakończone opracowaniem Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym spowodowanym pandemią koronowirusa. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera diagnozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym, natomiast część druga – jego prognozę w tych obszarach. Inicjatywa opracowania Raportu była obywatelska, nie związana z partiami politycznymi. Warto podkreślić, że Raport powstał na zasadzie woluntariatu – w oparciu o pracę społeczną. Opracowało go 35 niezależnych ekspertów o różnych poglądach, naukowców i praktyków - przedsiębiorców. Fragmenty tego Raportu zamieszczone zostały na stronach internetowych www.raportokryzysie.pl. Na początku 2021 roku zostanie on wydany przez Dom Wydawniczy ELIPSA.


X. Publikacje literackie i dziennikarskie:

Ponadto Paweł Soroka jest autorem opublikowanych 4 tomików poezji i 2 arkuszy poetyckich, kilkudziesięciu wierszy w kilkunastu antologiach i almanachach literackich oraz jako dziennikarz – ponad 300 artykułów prasowych.

                          

                                          Warszawa, 10 grudnia 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz